Spring til indhold

Kystbeskyttelse

På denne side kan du læse mere om risici for oversvømmelser og erosion, samt hvad du kan og må gøre for at beskytte dig mod oversvømmelse og erosion fra havet. Kommunen ønsker at sikre, at udviklingen af kysten og nærområderne sker med en helhedsorienteret tilgang.Tag fat i os inden du søger, så vi kan hjælpe dig til at tage de rette beslutninger i forbindelse med dit kystbeskyttelsesprojekt.

Øresundskysten ved Skodsborg, hvor havet møder skov og by med smukke villaer

Rudersdal Kommune har 7,5 km kystlinje, der udgør et af kommunens mest markante landskabstræk. Langs kysten finder man både beboelse, strande, stejle skråninger og Vedbæk havn. Som følge af klimaforandringerne vil de kystnære arealer i fremtiden blive gradvist mere udsat for havets kræfter, særligt i forbindelse med storme som vi så det med Bodil (2013) og Egon (2015). Det er derfor nødvendigt for kommunen at forberede sig.

Det er kommunens målsætning:

  • At kystens eksisterende rekreative og naturmæssige kvaliteter bevares og på sigt forbedres.
  • At kystens visuelle udtryk fremstår ensartet og naturligt både fra land- og vandsiden.
  • At nye projekter igangsættes på oplyst grundlag der tilgodeser en sammenhængende kystbeskyttelse.
  • At kystbeskyttelsesanlæg er med minimal eller uden gene for adgangen langs kysten for brugere og beboere før eller efter den nye beskyttelse.
  • At tilgængeligheden til - og langs - kysten forbedres ved nye tiltag.

Sådan kommer du i gang

I ovenstående afsnit kan du læse om, hvilke grundlæggende forudsætninger der skal være til stede for at kunne søge om kystbeskyttelse. Læs fx om hvordan du ansøger, og hvordan vi behandler din ansøgning.

Kystenheder

Rudersdal Kommunes kyst er opdelt i syv funktionelle Kystenheder (KE1- KE7) med hver deres redegørelse og retningslinjer for administration under Kystbeskyttelsesloven og Naturbeskyttelsesloven.

For hvert af forvaltningsområderne ”Kyst af beboelsesmæssig karakter” og ”Kyst af primært rekreativ eller naturlig karakter” er der identificeret tre funktionelle kystenheder hver. Vedbæk havn fungerer som en selvstændig funktionel kystenhed med egne retningslinjer. Beskrivelsen af de funktionelle kystenheder følger den geografiske beliggenhed fra ”Vedbæk - Vedbæk Nordstrand (KE-1 Bolig)” i nord til ” Skodsborg Strandpark – Strandmøllen (KE-7 Bolig)” i syd.

Det gælder for din grund

I dette afsnit kan du se, hvilke konkrete retningslinjer der gælder for din grund. Du kan også se, om din grund er omfattet af et anbefalet projekt til kystsikring, hvor det giver mening, at du kontakter din nabo, inden du ansøger.

De anbefalede projekter er de steder på kysten, hvor der er konkrete tiltag der kan udføres i overensstemmelse med kommunens målsætninger og samtidigt løfter den fremtidige æstetiske og landskabelige oplevelse af kyststrækningen.

I de anbefalede projekter lægges der ydermere vægt på oprydning og omlægning af eksisterende hård kystbeskyttelse. Dette vil overordnet set kunne bidrage til at reducere erosion på bagsiden af høfder og understøtte en mere naturlig udvikling af kysten.

Det gælder for din grund

Lokale fysiske forhold

Generelt om kysten

Administration og retningslinjer

Rammer og lovgivning

Anvendte termer

Termer brugt i plan for kystforvaltning