Spring til indhold

Klimatilpasning af kloakkerne i Rudersdal

Kloaksystemet i Rudersdal Kommune skal renoveres og klimasikres. Det er tid til at forberede kloaksystemet på en fremtid med mere vand og samtidig gennemføre en tiltrængt renovering.

Med en udbygning af kloaksystemet reducerer vi risikoen for oversvømmelser ved kraftig regn, og vi får færre overløb af urenset spildevand til søer, vandløb og hav, så vandmiljøet på sigt forbedres.

Betydning for grundejerne

Rudersdal Kommune og kommunens vand- og spildevandsselskab, Novafos, er i gang med at undersøge, hvordan kloaksystemet bedst kan klimatilpasses og renoveres i kommunens forskellige områder.

Det kan ske enten ved at udbygge de eksisterende fællessystemer eller ved at separere regn- og spildevand. Det er kommunalbestyrelsen, der beslutter, hvordan kloaksystemet skal udbygges i de enkelte områder.

Planen for de første tre områder, Holte, Dronninggård og Øverød, er vedtaget, mens planerne for de øvrige områder vedtages i 2022.

Klimatilpasningen af kloakkerne vil påvirke grundejere, borgere og virksomheder i kommunen. Hvis valget falder på separatkloakering, skal grundejerne separatkloakere på egen grund og selv betale for arbejdet.

‌Områdeplan for Holte, Dronninggård og Øverød‌

‌Hvad skal der ske i dit område?‌

Du får besked, når din kloak skal ændres

Der kan være lang tid til, at anlægsarbejdet kommer til din vej. Hvis du skal separatkloakere, giver vi besked minimum fem år, før arbejdet skal være udført.

Vi opfordrer alle grundejere til at vente med at omlægge kloakken, til de har modtaget besked fra os.

‌Den konkrete betydning for grundejerne‌

Stort anlægsarbejde gennemføres i etaper

Rudersdal Kommune står for spildevandsplanlægningen, og Novafos står for planlægning og anlæg af rør og bassiner på veje og offentlige arealer.

Der er tale om en meget stor anlægsopgave, som skal planlægges grundigt, så løsningerne bliver bæredygtige og fremtidssikrede.

Opgaven må nødvendigvis gennemføres etapevis, også for at Novafos ikke skal grave alle kommunens veje op samtidig. Vi skal sikre fremkommeligheden og mindske generne under anlægsarbejdet.

Arbejdet vil forløbe over de næste 30-50 år, så der vil blive prioriteret nøje, hvor indsatsen er mest nødvendig og vil give mest effekt.

Mere viden

Diverse materialer

TV Lorry om projektet

Formand for Miljø- og Teknikudvalget, Court Møller, har i TV Lorry fortalt om behovet for klimatilpasning af kloakkerne.

Indslag 31. marts 2021

Indslag 27. maj 2020

Tegnefilm om separatkloakering

Novafos har produceret en tegnefilm, der forklarer, hvad separatkloakering er, og hvad det betyder for vores vandmiljø.

Tegnefilm om separatkloakering

Præsentation fra informationsmøde

Se præsentation fra informationsmøde 20.4.21