Spring til indhold

Fremtidens kloaksystem i Rudersdal

Kloaksystemet i Rudersdal Kommune skal renoveres og fremtidssikres. Det er tid til at forberede kloaksystemet på en fremtid med mere vand og samtidig gennemføre en tiltrængt renovering.

Med en udbygning af kloaksystemet reducerer vi risikoen for oversvømmelser ved kraftig regn, og vi får færre overløb af urenset spildevand til søer, vandløb og hav, så vandmiljøet på sigt forbedres.

Rudersdal Kommune og kommunens vand- og spildevandsselskab, Novafos har undersøgt, hvordan kloaksystemet bedst kan renoveres og fremtidssikres i kommunens forskellige områder, og det er vurderingen, at separatkloakering samlet er den bedste løsning for hele kommunen.

På den baggrund har kommunalbestyrelsen vedtaget, at separatkloakering skal gælde i hele kommunen - for alle fælleskloakerede områder, læs mere herunder.

Præsentation og optagelse fra borgermøde

Præsentation fra borgermøde 22.11.22

Se optagelser fra borgermødet 22. november på Kulturcenter Mariehøj herunder. Øverste film er aftenens indlæg, og derunder følger spørgsmål fra salen og de svar, der blev givet.

Separatkloakering bliver afløbsstrategi for hele kommunen

I 2020 blev der vedtaget områdeplaner for de første tre områder, Holte, Dronninggård og Øverød. På mødet 26. oktober 2022 har kommunalbestyrelsen vedtaget planer for de resterende fælleskloakerede områder, nemlig Rudersdal Vest, Rudersdal Øst og Dumpedalsrenden.

Fremtidens afløbsstrategi

Beslutning i kommunalbestyrelsen 26. oktober 2022

Beslutningen gælder følgende delområder:

 • Birkerød
 • Bistrup
 • Brådebæk
 • Dumpedalen
 • Nærum
 • Rundforbi
 • Søllerød
 • Vedbæk nordvest (Gl. Holte)
 • Vedbæk sydvest (Trørød)
 • Vedbæk øst (Vedbæk og Skodsborg)

Beslutningen betyder, at grundejerne skal separatkloakere på egen grund og selv betale for arbejdet. På nedenstående side får du en indgang til status for netop dit område.

Separatkloakering i alle områder

Du får besked, når din kloak skal ændres

Der kan være lang tid til, at anlægsarbejdet kommer til din vej. Hvis du skal separatkloakere, giver vi besked minimum fem år, før arbejdet skal være udført.

Vi opfordrer alle grundejere til at vente med at omlægge kloakken, til de har modtaget besked fra os.

‌Den konkrete betydning for grundejerne‌

Stort anlægsarbejde gennemføres i etaper

Rudersdal Kommune står for spildevandsplanlægningen, og Novafos står for planlægning og anlæg af rør og bassiner på veje og offentlige arealer.

Der er tale om en meget stor anlægsopgave, som skal planlægges grundigt, så løsningerne bliver bæredygtige og fremtidssikrede.

Opgaven må nødvendigvis gennemføres etapevis, også for at Novafos ikke skal grave alle kommunens veje op samtidig. Vi skal sikre fremkommeligheden og mindske generne under anlægsarbejdet.

Derfor er der en tæt koordinering til andre store projekter - især i forhold til arbejdet med at udbygge fjernvarme i kommunen - så vi i videst muligt omfang samtænker store anlægsarbejder.

Plan for tidshorisont og rækkefølge i år

Arbejdet vil forløbe over de næste ca. 30 år, så der vil blive prioriteret nøje, hvor indsatsen er mest nødvendig og vil give mest effekt.

I den forbindelse vil Novafos og Rudersdal Kommune i 2023 præsentere kommunalbestyrelsen for en plan, der viser, hvornår - og i hvilken rækkefølge - de enkelte delområder i kommunen skal separatkloakeres.

Mere viden

Tegnefilm om separatkloakering

 • Novafos har produceret en tegnefilm, der forklarer, hvad separatkloakering er, og hvad det betyder for vores vandmiljø.

  Tegnefilm om separatkloakering