Spring til indhold

Uenigheder mellem lejer og udlejer

Her kan du læse, hvad du kan gøre, hvis I bliver uenige om lejeforhold mv. 

 • Hvis du bor privat, kan du kontakte Huslejenævnet.
 • Hvis du bor i almennyttigt boligbyggeri, kan du kontakte Beboerklagenævnet.

Rudersdal Kommune er sekretariat for både Rudersdal Kommune og Allerød Kommune.

Du kan evt. orientere dig på lejeloven.dk og læse mere om dine rettigheder og forpligtelser.

 

Huslejenævnet

 • Hvad er Huslejenævnet?

  I privat boligbyggeri er det Huslejenævnet, der afgør sager mellem lejere og udlejere. Begge parter kan indbringe en sag for Huslejenævnet, hvis der opstår uenigheder.

  Du kan evt. orientere dig på lejeloven.dk og læse mere om sine rettigheder og forpligtelser.

 • Hvad kan Huslejenævnet hjælpe med?

  Huslejenævnet kan fx hjælpe med uenigheder om:

  • Lejeforhøjelser
  • Lejens størrelse
  • Indflytningssyn
  • Fraflytningssyn
  • Afregning af depositum
  • Manglende vedligeholdelse
  • Forbrugsregnskaber
  • A conto-betalinger
  • Udlejers iværksættelse af forbedringer
  • Lejers ret til at udføre forbedringer
  • Fællesantenne, elektroniske kommunikationstjenester mv.
 • Hvilke sager behandler Huslejenævnet ikke?

  • Erhvervslejemål. Det gælder også kælderrum og/eller garager på en selvstændig kontrakt
  • Opsigelse og udsættelse fra boligen
  • Bytte eller fremleje
  • Erstatning
  • Refusion af lejers udlæg for arbejder, som lejer har fået udført og betalt
  • Inkasso af et tilgodehavende – heller ikke selvom afgørelsen klart siger, at du har penge til gode.
 • Hvordan indbringer du en sag for Huslejenævnet?

  Du skal skrive til huslejenævnet, og du her skal du uddybe, hvilke forhold du klager over. Huslejenævnet skal også have en kopi af lejekontrakten. Hvis der findes andre bilag til sagen, fx breve, vil det være en god idé at vedlægge kopier af disse. Fotos skal navngives, så Huslejenævnet kan forstå, hvad du vil vise.

  Du skal også indbetale et gebyr, inden sagsbehandlingen kan gå i gang.

 • Hvad koster det for at indbringe en sag for Huslejenævnet?

  Det koster 345 kr. at indbringe en sag for Huslejenævnet (pr. 1. januar 2023).

  Du skal betale gebyret, samtidig med at du kontakter Huslejenævnet om din sag.

  Gebyret skal overføres til:
  Danske Bank, reg. nr. 4319 kontonr. 000 10 439 00. Husk at skrive, hvilken adresse gebyret vedrører.

  Du får ikke gebyret tilbage, heller ikke hvis du får medhold, eller hvis sagen opgives undervejs.

  Huslejenævnet kan idømme udlejeren et gebyr, hvis udlejeren taber sagen i stort omfang.

 • Hvordan foregår sagsbehandlingen?

  Sagen indbringes

  Når du skriver til Huslejenævnet og har betalt gebyret, bliver sagen gennemgået af en juridisk sekretær i kommunen.

  Den anden part i sagen får besked om, at du har indbragt en sag for Huslejenævnet.

  Partshøring

  Lejeren kommenterer udlejerens påstande og oplysninger.

  Udlejeren kommenterer lejerens påstande og oplysninger.

  Alt dit materiale sendes i høring hos modparten.

  Parterne har altid to ugers høringsfrist. Du får på forhånd længere frister, hvis der er behov for det, og i forbindelse med helligdage og ferietid.

  Hvis en af parterne ikke svarer, kan Huslejenævnet fortolke og afgøre sagen på den måde, der er mest gunstig for modparten .

  Afgørelse

  Når din sag har været igennem partshøring, bliver den behandlet på næste møde i Huslejenævnet. Huslejenævnet holder møde ca. 10 gange om året.

  Hvis det er nødvendigt, tager Huslejenævnet ud og besigtiger forholdene. Huslejenævnet kan også vælge at indkalde parterne til møde.

  Hvor længe varer det?

  Sagsbehandlingstiden afhænger af sagernes karakter. De fleste sager bliver afgjort efter et halvt års forberedelse.

  Du får normalt afgørelsen tilsendt en-to uger efter, at den er behandlet på mødet i Huslejenævnet.

  Vil du give en anden fuldmagt til sagen?

  Der er to modparter; lejer og udlejer. Begge kan være repræsenteret på forskellig vis.

  Hvis der er to udlejere eller to lejere på lejekontrakten, har de nødvendigt procesfællesskab. Det betyder, at man er nødt til at optræde samlet, fx ved en fuldmagt. Én udlejer eller lejer kan ikke agere alene omkring et økonomisk mellemværende.

  Hvordan sluttes sagen?

  Vi sender afgørelsen ud til begge parter samtidigt og denne gælder fra modtagelsen. Den administrative afgørelse gælder, selvom sagen indbringes for domstolene.

  Hvad er konsekvensen bagefter?

  Huslejenævnet kan ikke gennemtvinge afgørelsens indhold. Det betyder fx, at hvis behovet alene er inkasso, så kan nævnet kun konstatere, at der er et krav, men ikke sende det til inkasso.

  Afgørelsernes ordlyd handler om det, parterne var uenige om. Bagefter kan parterne få brug for at foretage en konsekvensberegning.

  Økonomiske mellemværender kan tillægges renter efter bestemmelserne i Renteloven. Den almindelige forældelsesfrist er tre år.

  Klagevejledning

  Selve afgørelsen indeholder klagevejledning.

 • Kun for udlejere: Huslejenævnet bruger normtal

  Huslejenævnet har vedtaget at følge satserne for administrationshonorar i Københavns Kommune.

  I 2023 er det: 3.375 kr. + moms

  Huslejenævnet benytter ikke andre faste normtal.

 • Forhåndsgodkendelse efter lejeslovens §19 stk. 3

  Huslejenævnet skal for sager om mulighed for væsentligt at forøge det lejedes værdi træffe afgørelse indenfor en tidsfrist. Påbegyndelse af fristen afhænger af, at huslejenævnet får oplyst og modtager nødvendig dokumentation.

  Isoleret set drejer det sig om at belyse lejlighedens nuværende nedslidte stand.

  Andre oplysninger er måske ikke nødvendige for en godkendelse – men kan være rare at få med, således disse ikke sidenhen giver anledning til tvistigheder. Derfor opfordres udlejerne til en udfyldende belysning af situationen.

  Det drejer sig typisk om:

  For ejendommen

  • BBR
  • Ejendommens alder
  • Evt. nuværende energiklasse
  • Isolering
  • Andre fællesmoderniseringer; fx vinduer – med et årstal herfor

  For lejemålet

  Evt. hvilke tiltag; fx køkken, bad, vinduer, strøm/kapacitet, skabe/indretning, gulve, rumfordeling

  For processen

  • Lejlighedens adresse
  • Dens areal
  • Nuværende husleje
  • Evt. fremtidig husleje
  • Tidspunkt klar til besigtigelse
  • Om lejemålet står tomt / ubeboet
  • Lejemålsnr.
  • Kontaktperson

  Gebyr 4.398 kr. skal indbetales til Danske Bank reg. 4319 konto 0001043900 med angivelse af adresse.

 • Kontakt Huslejenævnet

  Huslejenævnet
  Sekretariatet
  Øverødvej 2
  2840 Holte
  Telefon: 46 11 11 15
  E-mail: huslejenaevn@rudersdal.dk

  Skriv digital post - borger

  Skriv digital post - virksomhed​

Beboerklagenævnet

Har du brug for rådgivning?

Mere information

 • Klagevejledning

  Begge parter kan for et opnå anderledes resultat indbringe sagen for Boligretten, Lyngby Ret, Lyngby Hovedgade 96, 2800 Lyngby, eller Hillerød Ret, Søndre Jernbanevej 18 B, 3400 Hillerød. Fristen herfor er senest fire uger efter, at der er givet besked om afgørelsen.

  Aktindsigt

  Sagsbehandlingen følger forvaltningslovens bestemmelser.  Det betyder, at alt dit materiale sendes i høring hos modparten.

  Andre (fx ejendomsmæglere) vil måske have interesse i at se en sag og kan få materiale tilsendt.