Spring til indhold

Tilsyn inden for social- og sundhedsområdet

I Social og Sundhed bliver der løbende ført tilsyn. Nogle af tilsynene er lovpligtige. De lovpligtige tilsyn bliver ført efter Lov om social service (serviceloven) og Sundhedsloven. Andre har Rudersdal Kommune selv besluttet at indføre for at sikre fokus på de forskellige tilbuds kvalitet og udvikling. 

  • Socialtilsynet godkender og fører lovpligtigt driftsorienteret tilsyn med tilbud efter servicelovens § 107-110. Dette gør de efter § 4 i Lov om socialtilsyn.
  • Styrelsen for Patientsikkerhed fører proaktivt risikobaseret tilsyn efter sundhedslovens § 213 - 213 c.
  • Styrelsen for Patientsikkerhed fører i en fireårs forsøgsperiode (2018-2021) et Ældretilsyn på indsatser efter servicelovens §§ 83 – 87.
  • Socialtilsynet tilkøbes til årligt at gennemføre et driftsorienteret tilsyn med Rude Skov, Aktivitets- og Kompetencecentret Ruder Es samt På Sporet - Huset for fællesskaber og udvikling
  • Rudersdal Kommune fører selv det kommunale kvalitetstilsyn, hvor en kommunal tilsynskonsulent fører tilsyn med kvaliteten af opgavevaretagelsen hos borgere, der modtager hjælp efter servicelovens §§83-83a og §86 stk. 2 samt tilsyn med daghjem.
  • Sagsbehandlerne i Social og Sundhed fører individuelle personrelaterede tilsyn med borgere, som har botilbud, minimum en gang årligt i forbindelse med handleplansmøde med borgerne.

Nedenfor kan du finde de seneste tilsynsrapporter inden for Social og Sundheds område.

 

Tilsynsredegørelser

Plejecentre

Bo- og dagtilbud

 

Leverandører af hjemmepleje

Andre tilsyn