Spring til indhold

Salg af Skodsborgparken 8

Rudersdal Kommune udbyder Skodsborgparken 8, 2942 Skodsborg,  matr. nr. 1hæ, Agershvile, Vedbæk, til salg med henblik på anvendelse til beboelse.

Skodsborgparken 8

Ejendommens grundareal udgør 1.590 m2 og er i dag med et samlet etageareal på 277 m2. Ejendommen har tidligere været anvendt til daginstitution for Rudersdal Kommune og udbydes nu til anvendes til beboelse. Der er i dag eksisterende bygning på ejendommen, der enten kan bevares eller nedrives efter iagttagelse af gældende regler, jf. nedenfor.

Rudersdal Kommune anmoder om at modtage tilbud på køb af hele den udbudte ejendom i form af udfyldt tilbudsblanket. Der kan kun afgives tilbud på hele arealet.

Ejendommen er omfattet af kommuneplanrammen ”Sk.B8, Skodsborg Strandhave”, der bl.a. udlægger området til beboelse (etageboliger). Bebyggelsesprocenten er i kommuneplanrammen fastsat til maksimalt 50, og bebyggelse til beboelse må opføres i maksimalt 3 etager.

Endvidere er ejendommen pt. omfattet af Byplan 12 – ”Byplanvedtægt for Skodsborg – på strækningen fra Strandmøllen til Høje Skodsborg nordgrænse”. Byplanvedtægten fastlægger, at ejendommen kan anvendes til etagebebyggelse, og at den maksimale udnyttelsesgrad for ejendommen er 0,45, svarende til en bebyggelsesprocent på 45.

Såfremt den eksisterende bygning på ejendommen nedrives, kan der opføres etageboliger på ejendommen. Der kan ske ny bebyggelse inden for gældende byplanvedtægts rammer, men kommunen forbeholder sig ret til at udarbejde forslag til ny lokalplan afhængig af det konkrete projekt, da området har væsentlig betydning for kommunen og omgivelserne.

Hvis den eksisterende bygning på ejendommen bevares, kan bygningen ombygges til enten etageboliger eller til 1 én-families bolig. Anvendelse til 1 én-families bolig kræver dispensation fra byplanvedtægten, hvilken kommunen som udgangspunkt vil være positivt indstillet overfor, dog skal dispensation forelægges Byplanudvalget til godkendelse.

For ibrugtagning af ejendommen til beboelse skal kravene i Bygningsreglementet 2018 være opfyldt.

Købesummen skal betales kontant.

Udbudsvilkårene kan læses og hentes via kommunens hjemmeside:

Se udbudvilkår hos gorrissenfederspiel.com

Eller via e-mail til alca@rudersdal.dk. Henvendelser vedrørende udbuddet kan rettes til mjm@gorrissenfederspiel.com.

Tilbud på køb af ejendommen forudsættes afgivet på særlig tilbudsblanket, der sendes til Rudersdal Kommune på nedenstående adresse samt i elektronisk form til alca@rudersdal.dk.

Rudersdal Kommune
Teknik og Miljø
Øverødvej 2
2840 Holte

Tilbud skal være kommunen i hænde senest mandag den 4. marts 2019 kl. 12.

Kommunen forbeholder sig ret til evt. at forkaste samtlige indkomne tilbud.