Spring til indhold

Affaldssortering og bortskaffelse

Alle virksomheder er forpligtet til at sortere deres affald. På denne side kan I læse mere om, hvilke krav der gælder for sortering og bortskaffelse af virksomhedens affald.

Aktuelt

Læs informationsbrev om nye regler for affaldssortering i virksomheder pr. 1. januar 2023:

Infobrev om nye regler

Nogle typer affald henter vi for jer og sørger for den videre behandling af. Det gælder:

  • Restaffald/dagrenovation (valgfrit at benytte den kommunale ordning)
  • Farligt affald som olie og kemikalier
  • Klinisk risikoaffald.

Alle virksomheder har pligt til at anvende disse indsamlingsordninger, medmindre vi har givet en skriftlig dispensation. For dagrenovation (restaffald) er det dog valgfrit at benytte enten den kommunale ordning eller en anden godkendt indsamler. 

Læs mere om de forskellige typer affald på denne side og orienter jer om, hvornår der er krav om at I skal anvende en kommunal ordning, hvornår I kan vælge en godkendt indsamler og hvornår I kan anvende genbrugspladsen. 

Sortering

Virksomheder er forpligtet til at kildesortere affald, der er egnet til at blive genanvendt. Dette gælder også det husholdningslignende affald.

Ofte er der også en kontant gevinst ved at sortere affaldet, fordi det som regel er billigere at komme af med, når det er sorteret i rene dele til genanvendelse, forbrænding, specialbehandling eller deponering på losseplads.

Læs mere om de enkelte affaldstyper nedenfor.

Nyttige Links

På Norfors hjemmeside finder I en udtømmende sorteringsvejledning for hvordan I skal sortere det affald, som I ønsker at aflevere på genbrugspladsen.

På Miljøstyrelsens hjemmeside finder I nærmere beskrivelse af begreberne genanvendelse, nyttiggørelse og bortskaffelse.

Regulativ for erhvervsaffald 2020​

Det Nationale Affaldsregister

Nationalt piktogramsystem hos Dansk Affaldsforening

Affald til genanvendelse

 

Bortskaffelse af jord

Jord er ikke affald, men det er stadig vigtigt at I bortskaffet det korrekt. Jord kan nemlig være forurenet.

Skal I bortskaffe eller flytte mere end en kubikmeter jord, så læs mere via nedenstående link.

Læs mere om flytning af jord og find link til at melde flytning af jord.

Affald til specialbehandling

Affald til forbrænding

Download affaldspiktogrammer og gør sorteringen i virksomheden lettere

piktogrammer for de typiske affaldsfraktioner fra virksomheder

Dansk Affaldsforening har i samarbejde med KL og Miljøstyrelsen udviklet en række affaldspiktogrammer, som gør det nemmere at sortere affaldet. Piktogrammerne kan anvendes som vejledning til den indendørs sortering og som vejledende mærkater på jeres udendørs affaldscontainere. 

Tag kontakt til Dansk Affaldsforening for at få piktogrammerne tilsendt i høj opløsning.

Læs mere på Dansk affaldsforenings hjemmeside her​.

Få et gratis Grønt Besøg i din virksomhed, hvor vi kigger på jeres muligheder for mere sortering

Rudersdal Kommune tilbyder alle lokale virksomheder et Grønt Besøg. Et Grønt Besøg er et gratis og uforpligtende tilbud fra Rudersdal Kommune, hvor vi kommer forbi jeres virksomhed i en halv til en hel time og ser på, om I har uudnyttede grønne potentialer. Her kigger vi blandt andet på, om I har mulighed for at sortere jeres affald mere optimalt.