Spring til indhold

Private fællesveje

Hvis du og andre grundejere har vej-ret til en privat fællesvej, har I ansvaret for driften af vejen. Du kan læse mere om vej-ret i kommunens vinterregulativ, se herunder.

Ansvaret gælder også i de tilfælde, hvor en ekstern entreprenør står for vedligeholdelsen af vejen. Vedligeholdelse omfatter også vintertjeneste.

Grundejerens forpligtelser på en privat fællesvej

Som grundejer har du pligt til selv at være med til at vedligeholde en privat fællesvej. Det er de grundejere, som grænser op til vejen og har vej-ret til den, som også har ansvaret for, at vejen er i brugbar stand og ikke udgør en risiko for færdslen.

Ansvaret gælder:

  • Kørebaner
  • Fortove
  • Rabatter
  • Beplantning
  • "Vejudstyr" som vejafvandingsbrønde med tilhørende stikledninger (se også "‌Vand på vejen‌"), skilte og eventuelle hastighedsdæmpende foranstaltninger

Ansvaret omfatter:

  • Vedligeholdelse
  • Renholdelse
  • Snerydning og glatførebekæmpelse. Obs: Brug ikke salt og lignende på flisebelægninger, da det kan ødelægge fliserne. Brug i stedet grus, sand eller lignende.

Grundejerne skal ikke vedligeholde forskellige ledninger (hovedkloakledninger, hovedvandledninger, kabler m.v.) eller retablere efter ledningsarbejder. Det er ledningsejerens ansvar.

Om vej-ret

Vej-ret er den ret, som ejeren af en ejendom har over en privat fællesvej eller privat fællessti til at benytte den pågældende private fællesvej- eller sti som færdselsareal for ejendommen.

Ejeren af en ejendom skal have vej-ret til en privat fællesvej- eller sti for at kunne benytte vejen som adgangsvej til sin ejendom.

Læs mere i Rudersdal Kommunes vinterregulativ

Privatvejslovens bestemmelser om private fællesveje

Loven skal medvirke til at sikre, at private fællesveje er indrettet teknisk forsvarligt, at vejene er i god og forsvarlig stand i forhold til færdslen på vejene, og at private beboeres dispositioner i forbindelse med vejene ikke strider mod den offentlige planlægning.

Lov om private fællesveje (Retsinformation)