Spring til indhold

Områdeplan for Holte, Dronninggård og Øverød

Områdeplan for Holte, Dronninggård og Øverød blev udarbejdet som den første, fordi den miljømæssige situation og kloakkernes tilstand i dette område er værst.

På baggrund af områdeplanens analyse har kommunalbestyrelsen på sit møde den 1. april 2020 principbesluttet, at kloaksystemet skal separatkloakeres, så der ikke længere løber spildevand til søerne, når det regner.

Beslutning 1. april 2020

Kort som viser de tre første områder i Holte der skal separatkloakeres

På kortet ses de tre områder Holte, Dronninggård og Øverød, der skal separatkloakeres, samt de ti øvrige områder i kommunen.

Tillæg vedtaget politisk

En rammeplan for separatkloakering i de tre områder, Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017, blev 30. juni 2021 endeligt vedtaget i kommunalbestyrelsen.

Til efteråret begynder Novafos at planlægge anlægsprojektet, som forventes gennemført i de tre områder inden 2040.

Vedtagelse i kommunalbestyrelsen 30. juni 2021

Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017

De tre områder er udfordret af, at det nuværende spildevandssystem har en meget begrænset kapacitet. Analyser har vist, at den eneste realistiske løsning er fuld separering af spildevand og regnvand.

Dermed reduceres risikoen for oversvømmelser, og mange års forurening af søerne stoppes og vil med tiden blive skyllet ud.

Novafos etablerer anlæg til at rense vandet

Det første konkrete initiativ i Holte-området bliver etablering af et vandrensningsanlæg - et såkaldt Actiflo-anlæg - ved Holte Havn.

På kort sigt skal Actiflo-anlægget rense op efter forureningen og rense spildevand i forbindelse med de mange overløb, indtil separatkloakeringen er gennemført.

På lidt længere sigt kan anlægget sørge for den nødvendige rensning af regnvandet inden udledning til søen.

Vandrensningsanlæg ved Holte Havn 

Hvordan bliver processen?

Valg af afløbsstrategi

Forholdene i de tre områder