Spring til indhold

Nabo til et byggeri

Hvis din nabo bygger, kan du herunder få gode råd og information.

 

Når din nabo bygger

Hvad bygger min nabo?

Skal jeg høres i min nabos byggesag?

Servitutter

Miljøforhold ved bygge- og anlægsarbejder, derunder arbejdstider

Hvornår sker der partshøring i byggesager?

Generelt om partshøring

Når du er berørt af andres byggeri

Andre regler om høring i byggesager

Generelt om høringer

Høringsret efter byggeloven/forvaltningsloven

Høringsret efter planloven

Høring efter naturbeskyttelsesloven

Klagevejledning efter lovgrundlag

Hvornår kan du klage?

Klageadgang efter byggeloven

Klageadgang efter planloven

Klageadgang efter bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Klageadgang efter naturbeskyttelsesloven