Spring til indhold

Klimahandlingsplan for Rudersdal

I 2020 satte Rudersdal kommune et ambitiøst mål om, at Rudersdal som geografisk område skal være klimaneutralt og klimarobust i 2050. Udarbejdelsen af den klimahandlingsplan, der skal stå som de næste årtiers drejebog for, hvordan Rudersdal skal reducere udledningen af drivhusgasser, er derfor i gang. Planen forventes færdig i juni 2022.

illustration af klimalederskab (Mand med flag)

En lokal klimaplan der lever op til Parisaftalen

Rudersdal Kommune har valgt, at klimahandlingsplanen skal certificeres og udføres inden for rammerne af DK2020-samarbejdet - et projekt der projektstyres af den grønne tænketank CONCITO.  Ved at arbejde inden for rammerne af DK2020, vil kilmahandlingsplanen for Rudersdal følge en international standard ("The Climate Action Planning Framework" – CAPF), der sikrer, at planen lever op til Paris-aftalen. (Paris-aftalen er den aftale, som Danmark sammen med 194 andre lande tilbage i 2015 underskrev, hvorved nationerne forpligtede sig til at stræbe mod, at den globale temperaturstigning ikke stiger mere end 1,5 grad på globalt plan, målt op imod det førindustrielle niveau). 

Klimahandlingsplanen udarbejdes overordnet set ud fra følgende 5 faser:

Om DK2020 - Klimahandlingsplaner for hele Danmark

Baggrunden for projektet ”DK2020 – klimaplaner i hele Danmark” er rapporten ”Deadline 2020”, som C40 (C40 er en international samarbejdsorganisation mellem verdens største byer) udgav i 2016, i kølvandet på Parisaftalen. Rapporten sætter en global standard for, hvordan byer og kommuner kan bidrage til at opnå Parisaftalens målsætninger. Den peger samtidig på, at op til 40 % af Parisaftalens mål kan nås ved at gennemføre de rette klimaindsatser i verdens byer og kommuner. Det er denne globale og ambitiøse tilgang, der skabes mulighed for at realisere gennem DK2020-klimaplaner for hele Danmark.

Tænketanken CONCITO er videnspartner og overordnet projektleder for projektet, og her ud over er DK2020 et samarbejde mellem Realdania, Kommunernes Landsforening og de fem danske regioner. 

Rudersdal: fra den første klima- og energipolitik i 2009 til klimaneutralt og robust Rudersdal i 2050