Klagevejledning

I visse tilfælde kan du klage over kommunens afgørelse i din sag.

Hvis du får et brev fra kommunen med en afgørelse i din sag, er der en klagevejledning med.

Her på hjemmesiden er der også klagevejledning om en del af emnerne.

Muligheder for at klage

Du har ret til klagevejledning
Det kommunale tilsyn
Miljø- og Fødevareklagenævnet

Du kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over afgørelser, der kan klages over efter miljøbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, vandforsyningsloven, vandsektorloven, lov om miljøvurdering af planer og programmer, jordforureningsloven, lov om aktindsigt i miljøoplysninger, miljømålsloven, lov om miljøgodkendelse af husdyrbrug, miljøskadeloven mv. 

Læs mere på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside:

Miljø- og Fødevareklagenævnet​

Klager efter naturbeskyttelsesloven

Du er klageberettiget efter naturbeskyttelsesloven, hvis du er ejeren af ejendommen og har modtaget afgørelsen. Herudover er forskellige foreninger og organisationer, der efter deres formål varetager naturbeskyttelsesinteresser, klageberettigede.

Naboer og grundejerforeninger er som udgangspunkt ikke klageberettigede.

Du kan ikke klage over kommunens tilsynssager, fx påbud om at lovliggøre forhold i strid med en naturfredning.

Du kan læse mere på Retsinformation.dk, hvor du kan søge naturbeskyttelsesloven frem:

Retsinformation​

Planklagenævnet
Ombudsmanden

Klagevejledning (hvor Ankestyrelsen er klageinstans)

Før du klager
Hvordan klager jeg?
Hvordan skriver jeg klagen?
Hvor kan jeg få hjælp til at klage?
Hvornår skal jeg senest klage?
Hvad sker der efter jeg har klaget?
Hvornår får jeg svar?
Hvad sker der med min klage?
Hvad gør Ankestyrelsen?
Hvis du klager over noget andet end en afgørelse