Klageadgang for Byplanområdet

Her kan du læse mere om klageadgange vedrørende afgørelser truffet i byplanområdet.

Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelser på byplanområdet, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Der skal være truffet en afgørelse, der kan klages over
  • Du skal være klageberettiget.

Det er klageinstansen , der afgør, om du er klageberettiget, og om der er truffet en afgørelse, der kan klages over.

Klagevejledning efter lovgrundlag

Klageadgang efter byggeloven
Klageadgang efter planloven
Klageadgang efter naturbeskyttelsesloven