Spring til indhold

Akutte problemer med kloak, spildevand, regnvand og drikkevand

Som grundejer har du har selv ansvaret for kloaksystem og rørføring inde på din grund. Opdager du utætheder eller brud på kloak inden for skellet til din grund, skal du derfor selv tage kontakt til en kloakmester, som kan hjælpe dig med skaden.

Er der derimod  brud på kloak uden for skellet til din grund, på et offentligt areal, skal du kontakte forsyningsselskabet Novafos A/S.

Tlf. 44 20 80 00

novafos@novafos.dk.

Hjemmesidelink: Novafos.dk

Oplever du, at der står vand op af af vejristene i kanten af en offentlig vej, skal du kontakte Rudersdal Kommunes Driftsafdeling på drift@rudersdal.dk, tlf.: 46 11 27 50.

Oplever du, at der står vand op af vejriste på private fællesveje, er det - afhængig af ejerforholdene - den tilstødende grundejers eller grundejerforeningens ansvar at vedligeholde vejristene. Meddel til ejeren af vejen, at du har bemærket problemet, så vedkommende kan tage affære.

Akutte problemer med regnvand

Skybrud og længere tids regn kan være skyld i vand på dine plæne, eller vand i din kælder. 

Hvis din grund er beliggende i et område, hvor grundvandet står højt, vil du gentagne gange kunne opleve, at vand i haven ikke nedsiver i jorden. Kommunen kan ikke hjælpe dig med vand i din have, som følge af højt grundvandspejl og meget regn. Det kan tage dage og uger, før grundvandspejlet falder og vandet i din have siver ned.

Bor du på en grund, hvor grundvandet ligger højt, kan du dog overveje at anlægge din have med  regnbede. Husk, at der skal ansøges om tilladelse hos kommunen, inden du etablerer et regnbed. Du finder pjecer om regnbede og regnhaver samt information om ansøgningsproces til nedsivning af regnvand på egen grund, via linket nedenfor.

Regnvand på egen grund

Se desuden Novafos' side om vand i kælderen:
Regnvand i kælderen (Novafos) 

kontakt dit eget forsikringsselskab og eventuelt kloakmester

Er skybrud eller kraftig regn årsag til, at du har fået vandskader på hus eller vand i kælderen, skal du tale med dit forsikringsselskab. Du kan desuden kontakte en kloakmester, der kan gennemgå din kloakering med henblik på, om du kan optimere afledningen af regnvand fra din grund. 

Hvilke ændringer i afledning af regnvand du må foretage på din grund, afhænger af kloakeringen i det område du bor i, tilladt befæstelsesgrad for din grund, og lokalplaner samt fredninger i dit område.  Du skal derfor som oftest ansøge kommunen om tilladelse til at ændre regnvandshåndteringen på din grund.  Du finder information om ansøgningsprocessen via linket nedenfor.

Regnvand på egen grund

Regnvand fra vejen 

Er vand fra vejen årsagen til problemer ved dit hus eller på din grund, skal du først og fremmest vurdere, hvor vejvandet kommer fra.

Hvis du kan se, at vandet kommer op fra et af de store runde kloakdæksler midt på vejen, skal du kontakte Novafos på tlf. 44 20 80 00.

Hvis vandet står op fra en af vejristene i kanten af vejen, er det derimod vejejerens ansvar. På kommunale veje er det Rudersdal Kommune, der er vejejer, og du skal kontakte Rudersdal Kommunes Driftsafdeling på drift@rudersdal.dk.

På private fællesveje er det som udgangspunkt den tilstødende grundejer, der har ansvaret. Enkelte steder kan vejlaug / grundejerforening have påtaget sig ansvaret.

Akutte problemer med drikkevand

Har du problemer med dit drikkevand, f.eks. rustfarve, eller svagt vandtryk, der ikke skyldes læk på rør og brud på kloakstik på din egen grund, skal du henvende dig til dit vandsforsyningsselskab.

Orienter dig dog i første omgang på vandforsyningens hjemmeside, under driftmeddelelser, for at se om problemet skyldes et annonceret reparationsarbejde i forsyningsledningsnetværket (vedligeholdelsesarbejde af drikkevandskloakkerne). 

Har du mistanke om, at der er en læk på et drikkevandsrør på din grund, kan du kontakte dit forsyningsselskab for at få lukket for vandet. 

Birkerød Vandforsyning

leverer drikkevand til Birkerødegen. 

Telefon dag: 45 81 10 23

Kontor- og telefontid: Mandag-torsdag 09:00-14:00 og fredag 09:00-12:00

Uden for BIV's normal åbningstid, kan du ringe til vagttelefonen på vagttelefon: 45 81 10 23

E-mail: biv@biv.dk

Hjemmeside: www.biv.dk 

Novafos

leverer drikkevand til resten af Rudersdal Kommune 

Telefon dag 44 20 80 00

Telefontider: Mandag-torsdag kl. 08:00-15:00 og fredag kl. 8:00 -14:00

Uden for Novafos normal åbningstid, kan du ringe til vagttelefon 44 20 80 00.

novafos@novafos.dk.

Hjemmeside: Novafos.dk