Vertikal jordvarme uden VVM - Skodsborg Strandvej 277

Vurderingen er, at projektet ikke vil medføre væsentlig indvirkning på miljøet

Rudersdal Kommune har truffet afgørelse om, at der kan etableres vertikal jordvarme på Skodsborg Strandvej 277, 2942 Skodsborg, matr. nr. 1fx Agershvile, Vedbæk, uden VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Klagefrist: Onsdag den 10. juni 2020.

Forvaltningen har vurderet anlægsprojektets miljøeffekter ved hjælp af en screening. Konklusionen er, at projektet ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen er truffet i henhold til lovens  § 21.

Afgørelsen begrundes bl.a. med, at projektet er et lukket system, der ikke producerer affaldsprodukter eller forbruger naturressourcer.

Afgørelsen offentliggøres jf. lovens § 36.

Klagevejledning

Klagevejledning efter lov om vurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)