Spring til indhold

Vertikal jordvarme på Skodsborg Strandvej 274 uden VVM

Screening viser, at projektet ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet.

Rudersdal Kommune har truffet afgørelse om, at der kan etableres vertikal jordvarme på Skodsborg Strandvej 274, 2942 Skodsborg, matr.nr. 1br Agershvile, Vedbæk, uden VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet). 

Forvaltningen har vurderet anlægsprojektets miljøeffekter ved hjælp af en screening. Konklusionen er, at projektet ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen er truffet i henhold til lovens  § 21.

Afgørelsen begrundes bl.a. med, at projektet er et lukket system, der ikke producerer affaldsprodukter, samt at der ikke forbruges naturressourcer.

Afgørelsen offentliggøres jf. lovens § 36.

Klagevejledning