Vertikal jordvarme på Dronninggårds Allé 57

Rudersdal Kommune har truffet afgørelse om, at Geodrilling kan etablere vertikal jordvarme på Dronninggårds Allé 57, Holte, uden VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Forvaltningen har vurderet anlægsprojektets miljøeffekter ved hjælp af en screening. Konklusionen er, at projektet ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen er truffet i henhold til bekendtgørelsens § 3, stk. 2 (Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1654 af 27. december 2013).

Klagevejledning efter planloven

Eventuel klage over VVM-afgørelsen skal sendes skriftligt til Rudersdal Kommune - Natur, Park og Miljø, Øverødvej 2, 2840 Holte eller på e-mail: sunb@rudersdal.dk

Klagen har ikke opsættende virkning, men Natur- og Miljøklagenævnet kan bestemme, at en meddelt tilladelse ikke må udnyttes, samt at et iværksat bygge- og anlægsarbejde skal standses.

Afgørelsen kan påklages af enhver med retlig interesse i sagens udfald. Klagen skal være fremme senest den 22. juli 2016. Det er en betingelse for Natur- og Miljøklagenævnets behandling af klagen, at der indbetales et gebyr på kr. 500. Se vejledning på www.nmkn.dk.

Afgørelsen kan indbringes for domstolene inden seks måneder fra denne offentlige bekendtgørelse.

For yderligere oplysninger, kontakt Sune Bach på 46 11 24 20, eller sunb@rudersdal.dk.