Spring til indhold

Vertikal jordvarme kan gennemføres uden VVM

Rudersdal Kommune har truffet afgørelse om, at der kan etableres ver-tikal jordvarme på Kildehøjvej 15B, 3460 Birkerød, mat.nr. 1cg Kajerød By, Birkerød, uden VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet)

Forvaltningen har vurderet anlægsprojektets miljøeffekter ved hjælp af en screening. Konklusionen er, at projektet ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet i henhold til lovens § 21.*

Afgørelsen begrundes bl.a. med at projektet er et lukket system der ikke producerer nogle affaldsprodukter, samt at der ikke forbruges nogle naturressourcer.

Afgørelsen offentliggøres jf. lovens § 36.

*Lov nr. 1976 af 27/10/2021 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Klagevejledning efter lov om vurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Denne afgørelse kan jf. § 49 påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet af miljø- og fødevareministeren, enhver med retlig interesse i sagens udfald og landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer.

 

Klageperioden er 4 uger fra den dag tilladelsen er meddelt. Eventuel klage over afgørelsen skal ske inden den 16. august 2022  til Miljø- og Fødevareklagenævnet og skal ske via Klageportalen.

Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk.

Der logges på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

 

For yderligere oplysninger, kontakt Jeanette Toftdal på jt@rudersdal.dk.