Vertikal jordvarme, Henrikshave 46

Rudersdal Kommune har truffet afgørelse om, at vertikal jordvarme på matriklen kan ske uden VVM. Klagefrist: 11. december 2017.

Rudersdal Kommune har truffet afgørelse om, at der kan etableres vertikal jordvarme på Henrikshave 46, 2950 Vedbæk, matr. nr. 4bn, Vedbæk By, Vedbæk, uden VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Forvaltningen har vurderet anlægsprojektets miljøeffekter ved hjælp af en screening. Konklusionen er, at projektet ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen er truffet i henhold til lovens  § 21.

Afgørelsen begrundes bl.a. med at projektet er et lukket system, der ikke producerer nogen affaldsprodukter eller forbruger nogen naturressourcer.

Afgørelsen offentliggøres jf. lovens § 36.

For yderligere oplysninger, kontakt Kresten Aarøe på 46 11 24 23 - krea@rudersdal.dk.

Klagevejledning

Klagevejledning efter planloven