Vedbæk Strandvej 341, landzonetilladelse

Vedbæk Strandvej 341 – meddelelse af landzonetilladelse til etablering af bolig i hovedbygning

Enrum, Vedbæk Strandvej 341, matr. nr. 1dp Enrum, Vedbæk – meddelelse af landzonetilladelse til etablering af bolig i hovedbygning

På baggrund af Byplanudvalgets vedtagelse 9. november 2016 er der meddelt landzonetilladelse til etablering af en bolig i landstedet Enrums hovedbygning.

Indretningen sker som ansøgt og uden gennemførelse af fysiske forandringer på ejendommen, hverken af de ubebyggede arealer eller af bygningernes fremtræden.

Landzonetilladelsen er meddelt i henhold til planlovens § 35, stk. 1 og kan udnyttes under forudsætning af, at Slots- og Kulturstyrelsen kan godkende indretningen.

Landzonetilladelsen offentliggøres hermed med klagefrist på 4 uger gældende fra 15. november 2016.

Klagevejledning

Klagevejledning - afgørelser efter planlovens § 35, stk. 1