Spring til indhold

Udlednings- og nedsivningstilladelse Rudegaard Stadion

Nedsivningstilladelse for drænvand fra kunstgræsbanen på Rudegaard Stadion - klagefrist onsdag den 28. oktober

Meddelelse om udlednings- og nedsivningstilladelse for drænvand fra kunstgræsbanen på Rudegaard Stadion, beliggende på ejendommen Kongevejen 464-468, 2840 Holte, matrikelnr: 1a, Rudegård, Ny Holte.

Udlednings- og nedsivningstilladelse

Bilag 00 - Brev-15829-Rudegaard-20200603-Ansøgning om nedsivnings og udledningstilladelse inkl. bilag

Bilag 01 - Rudegaard Stadion - BAT-vurdering

Bilag 02 - Faskineberegning T10 klima 1-1 nedsiv i side og bund

Bilag 03 - Rudegaard faskine ved overløb

Bilag 04 - Rudegaard Faskine

Bilag 05 - CMA vurdering inkl. bilag

Bilag 06 - Risikovurdering af stoffer og materialer i kunstgræsbaner

Bilag 07 - Risikovurdering af slagger - inkl. bilag

Bilag 08 - Udvaskningstest, REACH erklæringer mm.

Bilag 09 - Analyse af gummigranulat - 878723.1 - IMDEX - analysis of rubber granulate-1

Afgørelse og lovgrundlag

Afgørelsen er truffet i henhold til § 19 stk. 1 og § 28 stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven, bestemmelserne omfattet af kapitel 9 og 15 i Spildevandsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder, samt Rudersdal Kommunes Spildevandsplan.

De nærmere vilkår fremgår af afgørelsen.

Høring og påklageret

Udkast til tilladelsen har været sendt i høring hos de relevante parter; Dines Jørgensen og Co. A/S (ansøger) og hos forsyningsselskabet, Novafos A/S, og grundejer. Denne afgørelse offentliggøres på Rudersdal Kommunes hjemmeside i en offentlig hørings/klageperiode på fire uger.

Frist for indgivelse af klage er sat til onsdag den 28. oktober 2020. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via https://kpo.naevneneshus.dk, www.borger.dk og www.virk.dk.

Klagevejledning

Klagevejledning jf. Miljøbeskyttelsesloven