Ubberødvej 37 - landzonetilladelse

Ubberødvej 37, del af matr. nr. 2b Ubberød by, Birkerød - landzonetilladelse til etablering af beplantning

På baggrund af Byplanudvalgets vedtagelse 11. april 2018 og Fredningsnævnet for Københavns meddelelse af dispensation fra fredningen af Maglemosen 6. juni 2018 er der meddelt landzonetilladelse til udvidelse af det eksisterende Arboretareal i den nordlige del af Rudersdal Kommune med et bælte på ca. 390 meter i længden og 20 til 50 meter i dybden.

Landzonetilladelsen er, på vilkår om at beplantningen afsluttes mod de åbne landskaber mod syd med stedtypiske arter som slåen, hunderose og almindelig tjørn, meddelt efter planlovens § 35, stk. 1, og offentliggøres hermed med en klagefrist på 4 uger fra den 3. juli 2018.

Klagevejledning - afgørelser efter planlovens § 35, stk. 1