Spring til indhold

Tilslutningstilladelse for drænvand - Vedbæk Stadion

Rudersdal Kommune har meddelt lovliggørelse og tilslutningstilladelse for drænvand fra kunstgræsbanen på Vedbæk Stadion til offentlig fælleskloak.

Meddelelse om lovliggørelse og tilslutningstilladelse for drænvand fra kunstgræsbanen på Vedbæk Stadion til offentlig fælleskloak, beliggende på ejendommen:

Gøngehusvej 27
2950 Vedbæk
Matr.nr.: 2kz, Vedbæk By, Vedbæk

Afgørelse, tilslutningstilladelse for drænvand fra kunstgræsbane på Vedbæk Stadion

Afgørelsens bilag

Bilag 00, ansøgning om tilslutningstilladelse inkl. bilag

Bilag 01 - Vedbæk Stadion - BAT-vurdering

Bilag 02 - Udvaskningstest, REACH erklæringer mm.

Bilag 03 - Analyse af gummigranulat

Bilag 04 - Risikovurdering for stoffer og materialer i kunstgræsbaner

Bilag 05 - Høringssvar Novafos 1.0

Afgørelse og lovgrundlag

Rudersdal Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, meddeler hermed tilladelse til det ansøgte projekt. Afgørelsen er truffet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, og spildevandsbekendtgørelsens § 13, samt Rudersdal Kommunes Spildevandsplan.

De nærmere vilkår fremgår af afgørelsen.

Høring og påklageret

Udkast til tilladelsen har været sendt i høring hos de relevante parter; Dines Jørgensen og Co. A/S (ansøger) og hos forsyningsselskabet, Novafos A/S, og grundejer. Denne afgørelse offentliggøres på Rudersdal Kommunes hjemmeside i en offentlig hørings/klageperiode på fire uger.

Frist for indgivelse af klage er sat til mandag den 5. oktober 2020.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via https://kpo.naevneneshus.dk, www.borger.dk og www.virk.dk.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan jf. § 91 i Miljøbeskyttelsesloven påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er:

  • Afgørelsens adressat
  • Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål.

Uddybende klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal dette ske inden seks måneder fra afgørelsens modtagelse. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes søgsmålsfristen fra bekendtgørelsesdatoen, jf. miljøbeskyttelsesloven § 101.