Spring til indhold

Tilslutning af oppumpet grundvand til offentlig fælleskloak

Rudersdal Kommune har givet tilladelse til midlertidig tilslutning af oppumpet grundvand til offentlig fælleskloak på blokken 47A i Birkerød

Rudersdal Kommune har givet tilladelse til midlertidig tilslutning af oppumpet grundvand til offentlig fælleskloak, fra to pumpeboringer samt en pejleboring, som etableres på følgende ejendom: 

Blokken 47A, 3460 Birkerød, matrikel 98aø, Birkerød By, Bistrup

Afgørelsen ("Midlertidig tilslutningstilladelse til kloak - Blokken 47A 3460 Birkerød")

Afgørelsens bilag (bilagsoversigt fremgår sidst i afgørelsen)

Afgørelse og lovgrundlag

Rudersdal Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, meddeler hermed tilladelse til det ansøgte projekt.

Afgørelsen er truffet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, og spildevandsbekendtgørelsens § 13, stk. 1, samt Rudersdal Kommunes Spildevandsplan. De nærmere vilkår fremgår af afgørelsen.

Høring og påklageret

Udkast til tilladelsen har været sendt i høring hos de relevante parter: ansøger (Sweco), bygherre (Norfors) og hos forsyningsselskabet (Novafos A/S). Denne afgørelse offentliggøres på Rudersdal Kommunes hjemmeside i en offentlig klageperiode på fire uger.

Frist for indgivelse af klage er sat til onsdag den 18. august 2021 kl. 23.59. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via https://kpo.naevneneshus.dk, www.borger.dk og www.virk.dk.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan jf. § 91 i Miljøbeskyttelsesloven påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er:

  • Afgørelsens adressat
  • Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål.

Uddybende klagevejledning fremgår af afgørelsen.