Spring til indhold

Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017 - endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. juni 2021 Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017.

Forslag til Tillæg 03 og miljørapporten har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 25. marts 2021 til og med 20. maj 2021.

Det vedtagne Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017 kan ses på:

spildevandsplan2017.rudersdal.dk/service/tillaeg-03

Behandling af høringssvar

Du kan orientere dig i kommunalbestyrelsens behandling af sagen, herunder hvordan de indkomne høringssvar er blevet behandlet, på www.rudersdal.dk under dagsordener eller via følgende link: 

https://dagsordener.rudersdal.dk

Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017

Med Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017 ændres kloakeringsformen i områderne Holte, Dronninggård og Øverød fra fælleskloak til separatkloak.

Miljøvurdering

Planforslagets indvirkning på miljøet er undersøgt i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (miljøvurderingsloven). Se miljørapporten og sammenfattede redegørelse via følgende link:

Miljørapport

Sammenfattende redegørelse

Endelig vedtagelse

På basis af høringssvar til forslaget, er tillægget vedtaget med de ændringer som fremgår af afsnit 1.2 i tillægget. Høringssvarene er samlet i en hvidbog, som kan findes via følgende link: 

Hvidbog - notat om bemærkninger til Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017

Klagevejledning og gebyr