Spring til indhold

Tilladelse til at udlede renset afværgevand til Kajerød Å

Gælder sidetilløb til Kajerød Å i forbindelse med større afværgeindsats i Birkerød Industrikvarter. Klagefrist: 5. november 2021

Rudersdal Kommune har givet tilladelse til at udlede renset afværgevand til sidetilløb til Kajerød Å, i forbindelse med større afværgeindsats i Birkerød Industrikvarter.

Udledningspunkt til åbent vandløb etableres på følgende matrikel: Matr.nr. 116l, Birkerød By, Bistrup

Afgørelsen ("Tilladelse til udledning af vand til Sideløb til Kajerød Å fra afværgeanlæg")

Afgørelsens bilag (bilagsoversigt fremgår sidst i afgørelsen)

Bilag 1 - samlet ansøgningsmateriale

Bilag 2 -bemærkninger i forbindelse med partshøring

Reference 1

Afgørelse og lovgrundlag

Rudersdal Kommune, Teknik- og Miljø, meddeler hermed tilladelse til det ansøgte projekt. Afgørelsen er truffet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk.1. De nærmere vilkår fremgår af afgørelsen. 

Høring og påklageret

Udkast til tilladelsen har været sendt i høring hos de relevante parter: ansøger (WSP), bygherre (Region Hovedstaden) og hos de bredejere, som Rudersdal Kommune har vurderet er parter i sagen.

Denne afgørelse offentliggøres på Rudersdal Kommunes hjemmeside i en offentlig klageperiode på fire uger. Frist for indgivelse af klage er sat til fredag den 5. november 2021.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via

https://kpo.naevneneshus.dk

www.borger.dk

www.virk.dk.

Klagevejledning