Tilladelse til at tilslutte tag- og overfladevand

Rudersdal Kommune har givet tilladelse til tilslutning af tag- og overfladevand til offentlig regnvandskloak og nedsivning af overfladevand for ejendommen Fremtidsvej 1, Hørsholm.

Afgørelse

Tilslutnings- og nedsivningstilladelse Fremtidsvej 1

Afgørelsens bilag

Bilag 1 - Ansøgning om tilslutningstilladelse Delta Optical Thin Film, Fremtidsvej, 2970 Hørsholm

Bilag 2 - Yderligere oplysninger vedr. tilslutningstilladelse

Bilag 3 - IDOTF_K10_F1_T50_H1_EF_N02

Bilag 4 - 2020-02-04_Anlægsberegninger_DOTF

Bilag 5 - 2020-02-04 Arealer_Afløbsberegning

Bilag 6 - 1538 Hørsholm-101_SITPLAN

Bilag 7 - 2019-07-03 Græsarmering_vejdræn

Bilag 8 - 2544_0001

Afgørelse og lovgrundlag

Rudersdal Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen, meddeler hermed tilladelse til det ansøgte projekt. Afgørelsen er truffet i henhold til:

  • Miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, og spildevandsbekendtgørelsens § 13, stk. 1 (for så vidt angår tilslutning)
  • og miljøbeskyttelseslovens § 19 og spildevandsbekendtgørelsens § 40 (for så vidt angår nedsivning)
  • samt Rudersdal Kommunes Spildevandsplan.

De nærmere vilkår fremgår af afgørelsen.

Høring og påklageret

Udkast til tilladelsen har været sendt i høring hos de relevante parter; Oluf Jørgensen A/S (ansøger) og hos forsyningsselskabet, Novafos A/S. Denne afgørelse offentliggøres på Rudersdal Kommunes hjemmeside i en offentlig hørings-/ klageperiode på fire uger.

Klagefrist: Fredag den 3. april 2020.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via:

naevneneshus.dk

borger.dk

virk.dk.

Klagevejledning

Klagevejledning efter miljøbeskyttelsesloven