Spring til indhold

Tilladelse til midlertidig tilslutning af renset vand til fælleskloak fra Nærum Vandværk

Rudersdal Kommune har givet tilladelse til midlertidig tilslutning af renset grundvand / skyllevand til offentlig fælleskloak fra Nærum Vandværk

Rudersdal Kommune har givet tilladelse til midlertidig tilslutning af renset grundvand / skyllevand til offentlig fælleskloak fra Nærum Vandværk, som er beliggende på følgende ejendom: 

Egehegnet 170 
2850 Nærum 
Matr.nr.: 6cd, Nærum By, Nærum 

Afgørelsen, "Tilslutningstilladelse for renset grundvand fra Nærum Vandværk - Egehegnet 170 2850 Nærum"

Afgørelse og lovgrundlag

Rudersdal Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen, meddeler hermed tilladelse til det ansøgte projekt. Afgørelsen er truffet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, og spildevandsbekendtgørelsens § 13, stk. 1, samt Rudersdal Kommunes Spildevandsplan.

De nærmere vilkår fremgår af afgørelsen. 

Høring og påklageret 

Udkast til tilladelsen har været sendt i høring hos den relevante part: forsyningsselskabet Novafos A/S. Denne afgørelse offentliggøres på Rudersdal Kommunes hjemmeside i en offentlig klageperiode på 4 uger. Frist for indgivelse af klage er sat til: 8. december 2021, kl. 23.59.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via https://kpo.naevneneshus.dk, www.borger.dk og www.virk.dk.

Klagevejledning 

Denne afgørelse kan jf. § 91 i Miljøbeskyttelsesloven påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Klageberettigede er: 

  • Afgørelsens adressat
  • Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
  • Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål 
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål. 

Uddybende klagevejledning fremgår af afgørelsen.