Spring til indhold

Tilladelse til fældning af træer ved offentligt vandløb

Tilladelsen gælder to svampeangrebne træer ved det offentlige vandløb Maglemoserenden.

Rudersdal Kommune meddeler tilladelse til fældning af to træer ved det offentlige vandløb Maglemoserenden. Træerne er placeret på privat ejendom og omfattet af bevarelsesbestemmelserne i vandløbsregulativet for Maglemoserenden.

Da træerne er tydeligt svækkede og inden for kort tid vil udgøre en risiko, tillades det, at de fældes.

Afgørelsen meddeles efter Regulativ for Maglemoserenden, jf. §§ 12 og 34 i lovbekendtgørelse nr 1217 af 25. november 2019 om vandløb.

Tilladelse til fældning af træ iht. regulativ

Klagevejledning

Kommunens afgørelse kan inden fire uger efter afgørelsen er meddelt, dvs.senest d. 9. december 2020, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klageberettigede er afgørelsens adressat, og enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.

Fuldstændig klagevejledning fremgår af afgørelsen.

Klagefrist

Eventuel klage skal indgives senest d. 9. december 2020.