Tilladelse til anlæg af nyt vandløb (dræn)

Rudersdal Kommune har meddelt Grundejerforeningen Munkerisparken tilladelse til anlæggelse af nyt vandløb (dræn) på græsareal.

Rudersdal Kommune har meddelt Grundejerforeningen Munkerisparken tilladelse til anlæg af nyt vandløb (dræn) på en vandlidende del af foreningens fællesareal. Drænet tilsluttes eksisterende dræn på arealet og ændrer ikke væsentligt på afstrømningen fra arealet.

Afgørelsen er meddelt i henhold til reguleringsbekendtgørelsens § 5 jf. vandløbslovens §§ 6 og 21.

Tilladelse til etablering af nyt vandløb Bilag 1 til tilladelse til etablering af nyt vandløb

Klagevejledning:

Klagevejledning efter vandløbsloven.
Denne afgørelse kan jf. vandløbslovens § 80 påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet af 
1) den, afgørelsen er rettet til,
2) enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald og
3) en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker.
 
Klageperioden er fire uger fra den dag, tilladelsen er offentliggjort. Eventuel klage over afgørelsen skal ske senest den 2. august 2019 til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen.
Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen
 
Klagefrist fredag d. 2. august 2019.