Tilladelse til afledning af tag- og overfladevand til sø i Piil Skov

Tilladelsen gælder Dronninggårds Allé 24-26. Klagefrist: 9. marts 2018.

Rudersdal Kommune har den 9. februar 2018 givet tilladelse til udledning og nedsivning af tag- og overfladevand fra Dronninggårds Allé 24-26, 2840 Holte, til temporær sø i Piil Skov, beliggende på samme matrikel.

Tilladelse – Dronninggårds Allé 24-26 2840 Holte

Udledningstilladelsen meddeles efter miljøbeskyttelsesloven § 28 stk. 1 og bestemmelserne i spildevandsbekendtgørelsen § 17.

Nedsivningstilladelsen meddeles efter miljøbeskyttelsesloven § 19 og bestemmelserne i spildevandsbekendtgørelsen §§ 36 og 40.

Forvaltningen har vurderet, at projektet vil være med til at genskabe den naturlige dynamik i området ved Eremittens Grotte i Piil Skov og kan øge naturindholdet, da søen i perioder modtager mere vand end på nuværende tidspunkt.

Miljøstyrelsen har den 19. januar 2018 givet dispensation til udledning til søen i Piil Skov.

Denne afgørelse kan jf. § 18, stk. 3 i spildevandsbekendtgørelsen påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Klagefrist: fredag den 9. marts 2018.

Bilag