Spildevandsplan 2017 i høring

Forslag til Spildevandsplan 2017 er den 4. maj 2017 sendt i offentlig høring i otte uger. Samtidig er der truffet afgørelse om miljøvurdering.

Frist for høringssvar på forslag til Spildevandsplan 2017: Torsdag den 29. juni.

Forslaget publiceres kun digitalt. Du kan se forslaget her:

"Udkast til spildevandsplan 2017"

Klik i venstre side på "Skriv høringssvar".

Spildevandsplanen beskriver den eksisterende og planlagte spildevandsstruktur og kommunalbestyrelsens mål for området.

Planen fastsætter det administrative og retslige grundlag for kommunens forvaltning og danner rammen om Forsyningens arbejde med kloaknettet, herunder klimatilpasning.

Screening for miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer er gennemført en screening for miljøvurdering. Det vurderes ikke, at planen vil resultere i væsentlige miljøpåvirkninger, jfr. vedlagte bilag. Der skal således ikke foretages en miljøvurdering.

Frist for klage over afgørelsen vedr. screening for miljøvurdering: Torsdag den 1. juni 2017.

Se screening for miljøvurdering (herunder klagevejledning)

Se screening for miljøvurdering Bilag 1A – Screeningsskema

Se screening for miljøvurdering Bilag 1B – Screeningsdiagram