Skovlyskolen - Tilslutningstilladelse for tag- og overfladevand samt vejvand

Rudersdal Kommune har givet Skovlyskolen, beliggende Borgm. Schneiders Vej 40, 2840 Holte, tilladelse til tilslutning af tag- og overfladevand samt vejvand til offentlig kloak.

Torkil Laursen A/S har på vegne af Rudersdal Ejendomme ansøgt om tilslutningstilladelse. Skovlyskolen afleder på nuværende tidspunkt allerede regnvand til det offentlige kloaksystem, og ansøgningen sker i forbindelse med, at der ændres på typen af belægninger, hvorfra der afledes regnvand.

Rudersdal Kommune meddeler hermed tilladelse til tilslutning af tag- og overfladevand samt vejvand til offentlig kloak, på ovenfor nævnte adresse. Afgørelsen er truffet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 3, spildevandsbekendtgørelsens § 13, samt Rudersdal Kommunes Spildevandsplan 2017.

Tilslutningstilladelse - Borgm. Schneiders Vej 40, 2840 Holte Bilag 1: Ansøgning - indsendelse 1 Bilag 2: Skitse - arealer med gummibelægning og kunstgræs Bilag 3: Ansøgning - indsendelse 9 Bilag 4: Skovlyskolen - supplerende oplysninger 04.04.19 Bilag 5: Kloakplan

Klagevejledning

Denne afgørelse kan jf. spildevandsbekendtgørelsens § 14, stk. 1, nr. 3 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.  Nærmere klagevejledning fremgår sidst i tilslutningstilladelsen.

Fristen for at klage over denne afgørelse er 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort, dvs. den 21. august 2019, kl 23.59.

Klageberettigede er: 

  • Afgørelsens adressat 
  • Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald 
  • Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål 
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål.