Vertikal jordvarme på Skodsborgvej 220 uden VVM

Rudersdal Kommune har truffet afgørelse om, at der kan etableres vertikal jordvarme på Skodsborgvej 220, Nærum, uden VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet).

Forvaltningen har vurderet anlægsprojektets miljøeffekter ved hjælp af en screening. Konklusionen er, at projektet ikke medfører væsentlig indvirkning på miljøet.

Afgørelsen er truffet i henhold til lovens § 21.

Afgørelsen begrundes bl.a. med, at projektet er et lukket system, der ikke producerer affaldsprodukter og ikke forbruger  naturressourcer.

Afgørelsen offentliggøres jf. lovens § 36.

Afgørelse om MV pligt

Screeningsskema til afgørelse om VVM-pligt

Klagevejledning

Klagevejledning efter lov om vurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)