Spring til indhold

SCION DTU kan udlede til separatkloak

Tilladelse til tilslutning af tag- og overfladevand og vejvand til separatkloak for ejendommen Bøge Allé 10-12 - klagefrist 28. november 2022

Rudersdal Kommune giver hermed SCION DTU A/S tilladelse til, at der afledes tag- og overfladevand til offentlig separatkloak fra ejendommen:

Bøge Allé 10-12
2970 Hørsholm 
Matrikel 3p, Isterød By, Birkerød

Afgørelse, Tilslutningstilladelse Bøge Allé 10-12

Følgebrev DTU

Bilag 1 - Ansøgning om tilslutningstilladelse for regnvand 10 marts 2020

Lovgrundlag

Tilslutningstilladelsen er givet efter Miljøbeskyttelsesloven § 28, stk. 3, spildevandsbekendtgørelsens § 13, stk. 1, samt Rudersdal Kommunes Spildevandsplan. De nærmere vilkår fremgår af afgørelsen. 

Høring og påklageret

Denne afgørelse offentliggøres på Rudersdal Kommunes hjemmeside i en offentlig klageperiode på 4 uger. Frist for indgivelse af klage er sat til mandag den 28. november 2022.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via https://kpo.naevneneshus.dk, www.borger.dk og www.virk.dk.

Klagevejledning