Spring til indhold

Revision af miljøgodkendelse af Scanpharm A/S

Rudersdal Kommune har meddelt påbud om revision af miljøgodkendelsen for firmaet Scanpharm A/S i Birkerød.

Påbudet er udstedt i henhold til miljøbeskyttelseslovens §§ 41 og 41b.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet indtil senest den 3. maj 2018.

Påbud

Revision af miljøgodkendelse

Sådan kan du klage

Klagen skal indgives via Klageportalen.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen (Rudersdal Kommune). En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.