Reduktion af skovbyggelinje

Afgørelse om reduktion af skovbyggelinje for område omfattet af Lokalplan 255 i Rudersdal Kommune.

Miljøstyrelsen under Miljø og Fødevareministeriet har truffet afgørelse om at reducere skovbyggelinjen, jf. naturbeskyttelseslovens § 69, stk. 1 inden for lokalplanområde 255 for et område ved Langhaven – det tidligere skolehjem Skovly.

Lokalplan 255 for et område ved Langhaven

Miljøstyrelsen har lagt vægt på, at den ansøgte reduktion vil medføre en administrativ forenkling af kommunens sagsbehandling, samt at reduktionen ikke vurderes at være i strid med de hensyn, som naturbeskyttelseslovens § 17 tilsigter at varetage. Miljøstyrelsen vurderer, at den ansøgte reduktion af bygge- eller beskyttelseslinjen ikke vil beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a.

 

Miljøstyrelsen har endvidere lagt vægt på, at styrelsen ikke har grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering af, at der ikke sker en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område.

 

På den baggrund reducerer Miljøstyrelsen skovbyggelinjen som ansøgt af Rudersdal Kommune, jf. naturbeskyttelseslovens § 17. Denne afgørelse kan ikke påklages til miljø- og fødevareministeren eller til anden administrativ myndighed, jf. § 34 i bekendtgørelse nr. 930 af 27. juni 2016 om henlæggelse af opgaver og beføjelser til Styrelsen for Vand- og Naturforvaltningen.

 

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra afgørelsen er truffet, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.