Spring til indhold

Rammelokalplan 276 og Tillæg 13 til Kommuneplan 2017 - endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen har den 30. juni 2021 vedtaget Rammelokalplan 276 for Nærum Erhvervsby samt Tillæg 13 til Kommuneplan 2017 endeligt.

Høring

Forslag til Rammelokalplan 276 og Forslag til Tillæg 13 til Kommuneplan 2017 har været fremlagt i offentlig høring fra den 1. marts til den 26. april 2021.

Den vedtagne rammelokalplan og tillæg til Kommuneplan 2017 kan ses på Plandata.dk via følgende link:

Rammelokalplan 276 for Nærum Erhvervsby samt Tillæg 13 til Kommuneplan 2017

Behandling af høringssvar

Du kan orientere dig om Kommunalbestyrelsens behandling af rammelokalplanforslaget, herunder hvordan de indkomne høringssvar er behandlet på Rudersdal.dk under Politik og udvalg og under dagsordener og referater eller via følgende link:

https://dagsordener.rudersdal.dk/vis?id=e901a028-e7a3-4947-8807-3206059c2b46&punktid=2f6dacdd-cab9-4e2b-a970-6276b4ce4e1a

I høringsperioden indkom der 46 høringssvar samt fem høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2021, som blev behandlet i denne sag, da de omhandlede rammelokalplanforslaget.

Høringssvarene fra borgerne omhandler blandt andet følgende forhold:

 • Udtagelse af stationsområdet
 • Reducering af bebyggelsesprocenter, etageantal og bygningshøjder
 • Bebyggelses ydre fremtræden
 • Reduktion af erhvervsbebyggelse
 • Flere boliger særligt som åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse
 • Usikkerhed i forhold til realisering af bylivsrygraden
 • Etablering af parkeringskældre frem for parkeringshuse
 • Bekymring for trafikale forhold
 • Bekymring om flytning af brandstation og bibliotek

Høringssvarene fra grundejere og virksomheder omhandler blandt andet følgende forhold:

 • Forøgelse af bebyggelsesprocenter på 120 til 140, etageantal og bygningshøjder
 • Større mulighed for boligudvikling
 • Etablering af bilforhandlere, autoværksteder samt produktion i tilknytning til erhverv
 • Større anvendelsesmuligheder og mulighed for etablering af detailhandel

Rammelokalplanens formål

Det er blandt andet rammelokalplanens formål at fastsætte rammer for kommende byggeretsgivende lokalplaner, herunder at fastlægge den fremtidige anvendelse til erhverv samt et mindre antal erhvervsrelaterede boliger.

Det er også rammelokalplanens formål at skabe et levende erhvervsområde, som er forbundet til resten af Nærum by. Byområdet skal udvikles med udgangspunkt i Nærums særlige karakter.

Rammelokalplanen har tillige til formål at fastlægge overordnede principper for bebyggelsens omfang, herunder fastlæggelse af en bylivsrygrad, hvor ny bebyggelse skal placeres i facadelinje ud mod Bylivsrygraden.

Tillæg 13 til Kommuneplan 2017

Rammelokalplan 276 for Nærum Erhvervsby er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammerne Næ.E1, Næ.E2, Næ.E3, Næ.E4, Næ.E5 og Næ.D9 i Kommuneplan 2017. Kommuneplantillægget har blandt andet til formål at øge bebyggelsesprocenter, etageantal og bygningshøjder for de rammeområder, som planen er omfattet af. Kommuneplantillægget har desuden til formål at muliggøre, at der kun kan placeres erhverv inden for miljøklasse 1 og 2 samt, at der kan etableres et mindre antal boliger inden for rammeområde Næ.E2 og Næ.E5.

Rammelokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens generelle rammer hvad angår parkeringspladser. Kommuneplantillægget fastlægger en lavere parkeringsnorm for erhverv. Der udlægges en parkeringsplads pr. 60 m2 etageareal erhverv, kontor og institution mv. Parkeringsnormen er nedsat for at fremme brugen af kollektiv trafik idet, at Nærum Erhvervsby er udpeget som særligt lokaliseringsområde.

Endelig vedtagelse

Rammelokalplanen og kommuneplantillægget er vedtaget med følgende ændringer:

 • at ”parkeringshuse” konsekvensrettes til ”parkeringsanlæg” samt at ”lokalplan” ændres til ”rammelokalplan”.
 • at bebyggelsens samlede højde i Delområde B begrænses til 16 m ved ændring af § 6.6.
 • at der gives mulighed for en lavere taghældning ned til 15 % ved ændring af § 7.½.
 • at afsnit i redegørelsen om eksproportion udgår.
 • at Delområde 6 udgår. Det betyder, at redegørelsen og bestemmelser der vedrører delområde 6 udgår og konsekvensrettes. Det gælder for, §§ 2.1, 2.2, 3.12, 5.4, 6.1, 6.7, 8.1 og 8.4. Derved bliver Kortbilag 1, 2, 3 og 4 tilrettet således, at delområde 6 ikke længere indgår, som en del af rammelokalplanen.
 • at rammeområde Næ.T1 udgår af kommuneplantillægget som konsekvens af udtagelsen af delområde 6.
 • at der indsættes ny byggelinje på 5 m mod Linde Allé i delområde 4 på Kortbilag 3.
 • at rammeområde Næ.D9 (Delområde 5) bliver en del af kommuneplantillægget. Derved tilføjes parkeringsanlæg som specifik anvendelse samt, at bebyggelsesprocenten fastlægges til 100 for den enkelte ejendom.
 • at der indsættes følgende nyt afsnit i redegørelsen om trafikplanlægning på side 30: ”I forbindelse med etablering af nye adgange og udvidelser af eksisterende adgange til kommuneveje nærmere end 50 m fra statsveje, jf. vejlovens § 49 skal Vejdirektoratet høres. Som udgangspunkt kan man ikke forvente, at der meddeles tilladelse til etablering af nye adgange fra Rundforbivej, der kan have betydning for Delområde 1 og 2 i rammelokalplanen”.
 • at sidste afsnit i redegørelsen om klimatilpasning på side 33 ændres til følgende ordlyd: ”Rammelokalplanen giver også mulighed for, at vand kan håndteres i bylivsrygraden som et rekreativt element. På grund af risikoen for forurening skal regnbede mv. udføres med en tæt membran i bunden, så alt regnvand opsamles og afledes til kloak. Eller at der som udgangspunkt ikke må ske nedsivning fra arealer med kortlagt forurening uden dokumentation for, at nedsivning kan lade sig gøre uden negativ påvirkning af bl.a. grundvandet”.
 • at andet afsnit om spildevandsplanen på side 31 ændres til følgende ordlyd: ”Ved nybyggeri (nyudstykninger / nye bebyggelser), der ikke tidligere har været tilsluttet kloak, anbefaler Rudersdal Kommune som udgangspunkt lokal håndtering af overfladevandet på egen grund. Grundejer har dog ret til at aflede spildevand som angivet i spildevandsplanen og med de her angivne maksimale befæstelsesgrader”.

Klagevejledning efter planloven