Nyt navn til Senior, Social og Sundhed

Hjælp os med at formulere et nyt navn til vores nye område, som lige nu har arbejdstitlen Senior, Social og Sundhed. Frist for høringssvar er den 14. november 2018 kl. 12.00.

Rudersdal Kommune er i gang med en ambitiøs omlægning af voksenområdet under overskriften ”Sammen med borgeren”. Den nye struktur tager udgangspunkt i et borgerperspektiv og handler bl.a. om at understøtte muligheden for, at den enkelte borger inddrages, bringer egne ressourcer i spil og oplever sammenhæng, tryghed og kvalitet i indsatsen.

Strukturen indebærer, at den nuværende organisering af Ældreområdet og Socialområdet med virkning fra den 1. januar 2019 ændres. I stedet oprettes et nyt område, som kommer til at omfatte følgende borgerrettede enheder:

  • Myndighed, som retter sig mod pensionister og efterlønsmodtagere, voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, voksne ramt af sociale problematikker så som hjemløshed, stof- og alkoholmisbrug, vold og krise samt enlige og familier ramt af boligsociale problematikker.
  • Sociale indsatser, som retter sig mod voksne med særlige behov. Det gælder såvel borgere med psykosociale vanskeligheder som borgere med kognitive udfordringer og handicap
  • Sundhed og træning, som retter sig mod borgere med et trænings-, genoptrænings- og rehabiliterings behov samt borgere med behov for forebyggelsesindsatser.
  • Aktivitet og praktisk hjælp, som retter sig mod pensionister og efterlønsmodtagere med tilbud om fritidsaktiviteter og samvær samt borgere, der har behov for hjemmepleje eller andre konkrete indsatser, der kan styrke muligheden for at blive længst muligt i eget hjem.
  • Hjælpemidler og boligindretning, som retter sig mod børn, unge og voksne med fysiske eller kognitive funktionsnedsættelser med behov for tekniske hjælpmidler, boligindretning eller kropsbårne hjælpemidler.

Det nye område kommer ikke til at omfatte bo- og plejetilbud. I forbindelse med strukturændringen, er syv bo- og plejetilbud således frisat, og vil i fremtiden referere direkte til direktionen. Frisættelsen vil kunne betyde plads til udvikling af specialer og særlige fokusområder på centrene.

Det nye område har fået den foreløbige titel ”Området for Senior, Social og Sundhed” og i forlængelse heraf har Økonomiudvalget besluttet, at der skal sættes en proces i gang med at formulere et nyt godt navn.

I formuleringen af det fremtidige navn lægger vi vægt på, at det er enkelt og kort. Det er endvidere vigtigt, at navnet let kan favne alle de indsatser, der indgår i forvaltningsområdet. Det er samtidig vigtigt, at navnet let kan adskille os fra de øvrige områder i kommunen så som Beskæftigelse, Børn og Familie, Borgerservice og Digitalisering samt Skoleområdet.

 

Til inspiration har vi vedlagt en liste med navne på lignende forvaltningsområder i andre kommuner.
Se link: 

bilag.pdf

 

Send jeres forslag til et nyt navn senest den 14. november 2018 kl 12 til Socialområdet. Vores e-mail er: Social@rudersdal.dk

 

Med venlig hilsen

Gitte Bylov Larsen

Områdechef for Ældreområdet og Socialområdet