Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet grundvand

Rudersdal Kommune har den 9. maj 2019 givet tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand fra prøvepumpning af boring til vandhul i Pilegårdsparken, Birkerød.

Udledningen vil vare ca. syv døgn og sker i forbindelse med skitseprojektering af mulige tekniske løsninger i forhold til en indsats overfor grundvandsforureningen i Birkerød Industrikvarter, som Region Hovedstaden skal udføre.

Tilladelsen er givet i henhold til § 28, stk. 1 i Miljøbeskyttelsesloven, bestemmelserne omfattet af kapitel 9 i Spildevandsbekendtgørelsen samt bekendtgørelse nr. 1433 om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder af 21. november 2017.

Midlertidig udledningstilladelse

Klageadgang

Denne afgørelse kan jf. § 18, stk. 3 i spildevandsbekendtgørelsen påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet via Klageportalen.

Klagefristen er fredag d. 6. juni 2019.