Midlertidig tilladelse til udledning af drikkevand til Usserød Å

Rudersdal Kommune har den 9. november 2018 givet tilladelse til forlængelse af midlertidig udledning af fuldt behandlet grundvand fra Sjælsø Vandværk til Usserød Å.

Udledningen sker udelukkende med det formål at indkøre det nye anlæg til behandling af drikkevandet på Sjælsø vandværk.

Tilladelsen er givet i henhold til § 28 i Miljøbeskyttelsesloven, bestemmelserne omfattet af kapitel 9 i Spildevandsbekendtgørelsen, Rudersdal Kommunes Spildevandsplan 2017, samt bekendtgørelsen om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder.

Midlertidig udledningstilladelse Sjælsø vandværk

Bilag 1 Sjælsø Vandværk udledningstilladelse til filterskyllevand

Baggrund

Det regionale vandværk, Sjælsø Vandværk, forsyner mange borgere med rent drikkevand. På vandværket iltes og filtreres det oppumpede grundvand, inden det ledes videre til forbrugerne. Novafos har gennem det seneste år foretaget en renovering af vandværket.

Inden drikkevandet igen kan sendes ud til forbrugerne, er der behov for yderligere en periode på fire uger at skylle anlægget grundigt igennem og lede vandet til Usserød å.

Forvaltningen har vurderet, at udledningen ikke giver anledning til hverken miljømæssige eller hydrauliske problemer i Usserød Å. Der er af hensyn til risikoen for oversvømmelser stillet krav om, at udledningen skal kunne stoppes ved skybrud og / eller forhøjet vandstand.

Klage

Denne afgørelse kan jf. § 18, stk. 3 i spildevandsbekendtgørelsen påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Klagefrist: Fredag den 7.december 2018.