Iltet grundvand kan midlertidigt udledes til Usserød Å

Rudersdal Kommune har givet tilladelse til midlertidig udledning af iltet grundvand fra Sjælsø Vandværk til Usserød Å.

Udledningen sker udelukkende med det formål at indkøre et nyt anlæg til behandling af drikkevand på Sjælsø Vandværk.

Tilladelsen er givet i henhold til § 28 i Miljøbeskyttelsesloven, bestemmelserne omfattet af kapitel 9 i Spildevandsbekendtgørelsen, Rudersdal Kommunes Spildevandsplan 2017, samt bekendtgørelse nr. 1433 om krav til udledning af visse forurenende stoffer til vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og havområder af 21. november 2017.

Midlertidig tilladelse til udledning af grundvand til Usserød Å

Baggrund

Det regionale vandværk Sjælsø Vandværk forsyner mange borgere med rent drikkevand. På vandværket iltes og filtreres det oppumpede grundvand, inden det ledes videre til forbrugerne.

Novafos har gennem det seneste år foretaget en renovering af vandværket. Inden drikkevandet igen kan sendes ud til forbrugerne, er der behov for i en periode på ca. 12 uger at skylle anlægget grundigt igennem og lede vandet til Usserød Å.

Forvaltningen har vurderet, at udledningen ikke vil give anledning til hverken miljømæssige eller hydrauliske problemer i Usserød Å. Der er af hensyn til risikoen for oversvømmelser stillet vilkår om, at udledningen skal kunne stoppes ved skybrud.

Klageadgang

Denne afgørelse kan jf. § 18, stk. 3 i spildevandsbekendtgørelsen påklages til Miljø og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Klagefristen er fredag d. 10. maj 2019.