Spring til indhold

Matr. nr. 2g og 54 begge Sandbjerg By, Birkerød - landzonetilladelse

Der er meddelt landzonetilladelse til udstykning af matr. nr. 54 fra matr. nr. 2g begge Sandbjerg By, Birkerød.

Med henvisning til ansøgning om frastykning af ubebygget landbrugslod af 15. januar 2021, meddeles hermed landzonetilladelse til udstykning af matr.nr. 54 fra matr. nr. 2g begge Sandbjerg By, Birkerød.

 

De to ejendomme udgør i dag en samlet ejendom (samnoterede). Ejeren ønsker i forbindelse med salg, at udstykke matr.nr. 54 Sandbjerg By, Birkerød således at den udgør en selvstændig ejendom.

 

De to ejendomme vil efter udstykning fortsat bibeholde de nuværende matrikelnumre og anvendelse. Det vil sige at:

  • Matr.nr. 54 Sandbjerg By, Birkerød vil udgøre et selvstændigt landbrugslod som anvendes til græsningsareal. Der er den 29. juli 2020 meddelt tilladelse til opførelse af en mindre overdækning til 2-3 heste.
  • Matr.nr. 2g Sandbjerg By, Birkerød vil fortsat blive anvendt til helårsbeboelse.

 

Tilladelsen meddeles på vilkår af, at matr.nr. matr.nr. 54 Sandbjerg By, Birkerød alene anvendes til græsningsareal og at der ikke opføres bebyggelse bortset fra mindre overdækninger som led i ejendommens anvendelse som græsningsareal.

Naboorientering

Det ansøgte har været sent i naboorientering fra den 25. januar 2021 til den 9. februar 2021. Ved høringen er ikke indkommet bemærkninger.

 

Tilladelsen meddeles i henhold til planlovens § 35, stk. 1 og annonceres på kommunens hjemmeside den 15. februar 2021 med en klagefrist på 4 uger gældende fra den dato.

Klagevejledning