Spring til indhold

Maglemosevej 4A – landzonetilladelse og dispensation

Matr. nr. 4af Sandbjerg By, Birkerød. Landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinje til opførelse af garagebygning og mellembygning

På baggrund af Byplanudvalgets vedtagelse 7. november 2018 er der meddelt landzonetilladelse og dispensation fra skovbyggelinjen til opførelse af en ny garagebygning og mellembygning på ovennævnte ejendom, Maglemosevej 4A, 2950 Vedbæk, matr.nr. 4af Sandbjerg By, Birkerød.

Tilladelsen meddeles i henhold til planlovens § 35, stk. 1 og naturbeskyttelseslovens § 16, stk. 1 med den begrundelse, at den nye garage- og skurbygnings tilbagetrækning fra boligens facade mod skovbrynet og dens placering mod øst vil, i modsætning til den nuværende carport, bidrage til at give den samlede bebyggelse et mere roligt udtryk mod Sandbjerg Østerskov og det omkringliggende åbne fredede landskab.

Landzonetilladelsen offentliggøres hermed med en klagefrist på 4 uger gældende fra 11. marts 2019.

Klagevejledninger efter naturbeskyttelsesloven og planloven

Afgørelse efter naturbeskyttelsesloven

Afgørelse efter planlovens § 35, stk. 1