Lokalplan 80 for Næsseslottet

Rudersdal Kommunalbestyrelse vedtog på møde den 20. juni 2018 ophævelse af lokalplan 80 for Næsseslottet og ikke at foretage miljøvurdering.

Rudersdal Kommunalbestyrelse vedtog på møde den 20. juni 2018, at Lokalplan 80 for Næsseslottet kan ophæves efter planlovens § 33, uden udarbejdelse af ny lokalplan.

 

I forbindelse med beslutningen er der foretaget en screening i henhold til § 8, stk. 2 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

 

På baggrund af screeningen er det vurderet, at en ophævelse af lokalplanen ikke medfører, at der skal udarbejdes en miljøvurdering.

 

Vurderingen er baseret på det forhold, at Lokalplan 80 for Næsseslottet er meget begrænset i sin regulering. Den regulerer primært anvendelsen af de bygningsfredede bygninger og de offentligt tilgængelige stiforløb inden for området. Den fastlægger ikke bestemmelser om byggeri og dennes fremtræden, eller om arealernes anvendelse. Disse forhold er sikret ved den overordnede planlægning i fingerplan og kommuneplan samt gennem anden detailregulerende lovgivning. Derudover er alle i dag eksisterende offentligt tilgængelige stiforløb på Næsset sikret ved deklaration, bygningsfredning og naturbeskyttelseslovens bestemmelser om offentlighedens adgang til naturen.

Lokalplan 80 for Næsseslottet‌

 

Klagevejledning til afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering

Klagevejledning til afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering