Lokalplan 49.2 - Endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 29. august 2018 Lokalplan 49.2 tillæg til Lokalplan 49 for Trørød villakvarter.

Forslag til lokalplan har været fremlagt i høring fra den 23. maj 2018 til og med den 18. juli 2018.

 

Du kan orientere dig om Kommunalbestyrelsens behandling af sagen, herunder hvordan de indkomne høringsvar er behandlet på www.rudersdal.dk under Politik og demokrati eller via følgende link:

https://www.rudersdal.dk/dagsorden/2018/dagsorden-med-vedtagelser-80

 

Lokalplanens formål og indhold

Lokalplanen er et tillæg til Lokalplan 49 og dækker et tilsvarende område fra nord for Gøngehusvej, vest for Langhaven, øst for Frydenlund og ved Rundforbivej i alt ca. 1200 ejendomme.

Det er lokalplanens formål, at sikre at nye udstykninger i området har en hensigtsmæssig form i forhold til adgangsvej, ny bebyggelse og eksisterende matrikelstruktur samt bevare områdets nuværende åbne og grønne karakter.

Lokalplan 49.2 indeholder alene bestemmelser for udstykninger og matrikulære ændringer og vil ved endelig vedtagelse erstatte Lokalplan 49´s bestemmelser i § 4.

Lokalplanen er vedtaget uden ændringer.

Du kan se lokalplanen her og på bibliotekerne. Du kan få yderligere information i Byplan på byplan@rudersdal.dk eller tlf. 4611 2500.

Klagevejledning efter planloven

Klagevejledning efter planloven