Spring til indhold

Lokalplan 285 og Tillæg 3 til Kommuneplan 2021 - endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen har den 30. marts 2022 vedtaget Lokalplan 285 for et nyt børnehus i Birkerød samt Tillæg 3 til Kommuneplan 2021 endeligt.

Høring

Forslag til Lokalplan 285 og Tillæg 3 til Kommuneplan 2021 har været fremlagt i offentlig høring fra den 20. december 2021 til den 14. februar 2022.

Den vedtagne lokalplan og tillæg til Kommuneplan 2021 kan ses på:

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk

og via følgende link:

https://dokument.plandata.dk/20_10855180_1649071933815.pdf

Du kan endvidere få hjælp på kommunens biblioteker og rådhuset.

 

Behandling af høringssvar

Du kan orientere dig om Kommunalbestyrelsens behandling af Planforslagene, herunder hvordan de indkomne høringssvar er behandlet på kommunens hjemmeside under Politik og udvalg og under dagsordner og referater via følgende link:

Referat, Punkt 43 - Forslag til Lokalplan 285 for et nyt børnehus i Birkerød og Kommuneplantillæg nr. 3 - Endelig Vedtagelse

I høringsperioden indkom der 12 høringssvar.

Høringssvarene omhandlede blandt andet følgende forhold:

 • Tilslutningspligt til naturgas
 • Trafik og parkeringsforhold
 • Placering af deklareret hovedledning
 • Etablering af mast
 • Bebyggelsen
 • Højde
 • Størrelse på institutionen
 • Miljøvurdering
 • Fældning af beplantning
 • Genanvendelse af bølgetag fra Sjælsøhallen

 

Lokalplanens formål

Formålet med lokalplanen er at muliggøre, at der kan opføres en ny daginstitution på arealet. Lokalplanen har også til formål at sikre og styrke områdets landskabelige karakter og kvaliteter samt sikre, at ny bebyggelse tilpasses de landskabelige kvaliteter. Lokalplanens bestemmelser stiller krav til omfang og placering samt bebyggelsens ydre fremtræden og bevaring af beplantning.

 

Tillæg 3 til Kommuneplan 2021

Der er med lokalplanforsalget udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2021. Med Kommuneplantillæg 3 til Kommuneplan 2021 fastholdes rammeområdet Bi. D3’s generelle anvendelse til offentlige formål, men den specifikke anvendelse ændres til også at omfatte institution.

 

Endelig vedtagelse

Lokalplanen og kommuneplantillægget er vedtaget med følgende ændringer:

 • At redegørelsens afsnit om ”Forhold til anden planlægning – Spildevandsplan” konsekvensrettes, så indhold, der angår deklaration, præciserer, at Novafos har en hovedledning i byggefeltet, og hvis der ønskes opført en bygning i en afstand mindre en 2,5 meter fra hovedkloakledningen, skal Novafos kontaktes i god tid inden byggeriet påbegyndes.
 • At § 6.2 ændres til følgende ordlyd ”§ 6.2 Ny bebyggelse i byggefeltet må ikke overstige en højde på 8,5 meter og må maksimalt opføres i to etager. Derudover skal bygningshøjden tilpasses landskabet og terræn, så toppunktet af bygningen falder mod engen, og det sikres, at institutionsbygningens facade mod engen ikke overstiger Sjælsøhallens nuværende facadehøjde på det gældende sted. (se figur på side 9).”
 • At der tilføjes en ny § 7.6 med følgende ordlyd ”§ 7.6 Antennemast må kun opføres som rørmast (monopole). Masten skal fremstå i galvaniseret stål. Antennepaneler og øvrigt på masten skal fremstå i mat, grå farve. Evt. tilhørende teknikskur til mast skal males i en mørk grøn farve og skal skjules af levende dække i form af klatreplanter eller hækbeplantning.”
  Derudover konsekvensrettes nummereringen i § 7, ydre fremtræden.
 • At angivelsen ”Karaktergivende landskab” i kortbilag 4 ændres til ”Karaktergivende natur og beplantning.”
  Derudover konsekvensrettes teksten i lokalplanen, så de steder i teksten, hvor der henvises til karaktergivende landskab bilag 4, ændres til karaktergivende natur og beplantning.
 • At § 7.3 ændres til følgende ordlyd ”§ 7.3 Tage skal opføres med sort listedækket tagpap, sort bølgeeternit eller beplantet tag. Tage på sekundærbebyggelse er undtaget herfra og kan opføres med anden tagmateriale.
  Ovenlysvinduer i tag skal begrænses og isættes som enkeltvinduer og ikke som gennemgående vinduesbånd, så det sikres, at tagfladen omkring vinduerne fremstår ubrudt.
  På bygningernes tage kan der opsættes solcelle- og solfangeranlæg med matte ikke-reflekterende overflader. De skal integreres og placeres parallelt med tagflader.
  Taget på institutionsbygningen skal udføres som saddeltag. Tage på sekundær bebyggelse er undtaget herfra og kan opføres med anden tagform.”

 

Derudover er der foretaget redaktionelle ændringer med henblik på præcisering. De redaktionelle ændringer har ikke betydning for mulighederne i planen.

Klagevejledning efter planloven