Spring til indhold

Lokalplan 280 og Tillæg 1 til Kommuneplan 2021 - endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. juni 2022 Lokalplan 280 for et blandet bolig- og erhvervsområde nord for Bregnerødvej og Tillæg 1 til Kommuneplan 2021.

De vedtagne planer kan ses via følgende link på plandata.dk

https://dokument.plandata.dk/20_10684482_1656585385138.pdf

https://dokument.plandata.dk/12_10916072_1656590361367.pdf

Høring

Forslag til Lokalplan 280 og forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2021 har været fremlagt i 12 ugers høring  fra den 5. januar til den 30. marts 2022.

Behandling af høringssvar

Du kan orientere dig i Kommunalbestyrelsens behandling af sagen. Herunder hvordan de indkomne høringssvar til planforslagene blev behandlet på kommunens hjemmeside under Politik og udvalg og under dagsordener og referater via følgende link, se punkt 26,

https://dagsordener.rudersdal.dk/vis?id=de5c19f7-ca3d-4faf-b682-88f1fbf48010&punktid=6a02f5a4-98e3-46f8-a657-0df046e4a44a

Der er i høringsperioden indkommet to høringssvar til planforslagene. På baggrund af høringssvar fra Grundejerforeningen Pilegårdsparken foretog forvaltningen partshøring af CASA A/S om mulige ændringer af planforslagene.

Lokalplanens formål og indhold

Det er blandt andet lokalplanens formål at muliggøre, at dele af lokalplanområdet kan omdannes fra erhverv til bolig. Derudover har lokalplanen til formål at sikre, at eksisterende erhverv og nye boliger kan sameksistere således, at miljøkonflikter forebygges.

Lokalplanområdet inddeles i to delområder.

Delområde 1
Lokalplanen fastlægger bebyggelsesprocenten til 45 med mulighed for en bebyggelsesprocent på op til 47, hvis de sidste 2 procent anvendes til fællesfaciliteter i tilknytning til etageboligerne. Der kan maksimalt opføres 110 boliger. Etageboligerne kan opføres i 3 og 4 etage med en maksimal bygningshøjde på 14 meter. Lokalplanen fastsætter krav om, at der skal anlægges udendørs opholdsarealer svarende til mindst 100 procent af boligetagearealet.

 

Delområde 2
Anvendelsen fastlægges til erhvervsformål i form af kontor- og serviceerhverv, transport og logistik, lettere industri og håndværk, lager og engrosvirksomhed inden for miljøklasse 1 og 2 samt offentlige formål i form af daginstitution, sundhedsinstitutioner, kulturinstitutioner, uddannelsesinstitutioner og offentlig administration. Bebyggelsesprocenten fastlægges til 60 og der må opføres bebyggelse i maksimalt to etager med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m.

Tillæg 1 til Kommuneplan 2021

Kommuneplantillægget har til formål at øge anvendelsesmulighederne for rammeområde Bi.BE9. Kommuneplantillægget udvider anvendelsesmulighederne med sundhedsinstitutioner, kulturinstitutioner, og offentlig administration, transport- og logistik, lettere industri og håndværk, lager- og engrosvirksomhed, dog fortsat inden for miljøklasse 1 og 2.

Vedtagelse

På baggrund af høringssvarene vedtages lokalplanen med følgende ændringer:

  • at placeringen af byggefelt nr. 5 og 8 ændres for at øge afstanden til det nordlige skel mod det grønne område. Det betyder, at kanten af byggefelt nr. 5 og 8 kommer til at være otte meter fra skel mod nord. Dermed trækkes det planlagte byggeri tre meter længere væk fra skel for at skabe en større respektafstand til det fredede areal. Dette medfører justering af Kortbilag 3, 4 og 6.
  • at det præciseres, hvilke lejligheder i de enkelte punkthuse, som kun må opføres i tre etager. Derved sikres det, at de lejligheder, som kommer til at ligge nærmest det grønne område, har en lavere bygningshøjde. Dette medfører ændring af § 6.4 til følgende ordlyd: Etageantallet i delområde 1 må ikke overstige tre og fire etager, som vist på Kortbilag 3 og 6. Bygning B som vist på Kortbilag 6 må maksimalt opføres i tre etager.
  • at det præciseres, at der skal være en minimumsafstand på ti meter mellem punkthusene. Derved ændres § 6.6 til følgende ordlyd: Inden for delområde 1 må boligbebyggelsen i form af punkthuse og fællesfaciliteter i tilknytning til boliger kun opføres inden for de viste byggefelter, som vist på Kortbilag 3. Der skal være en minimumsafstand på ti meter fra facade til facade mellem punkthusene, som vist i princippet på Kortbilag 6.

at det tilføjes til § 7.2, at der er mulighed for, at mindre dele af facaden kan fremtræde med grønne klatreplanter.

Miljøvurdering

Forslag til Lokalplan 280 og forslag til Tillæg 1 til Kommuneplan 2021 er blevet miljøvurderet. En indledende screening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) viste, at planernes muligheder kunne medføre en væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til støj fra trafik, støj og lugtgener fra erhverv, grundvand, spildevand, overfladevand og jordforurening.

 

Miljøvurderingen har medvirket til, at boligprojektet er blevet tilrettet, og etageboligerne er blevet placeret, så det blandt andet sikres, at boliger og udendørs opholdsarealer kan etableres uden, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for virksomhedsstøj og lugt og anden luftforurening overskrides.

Lokalplanen kan realiseres uden etablering af forureningsbegrænsende tiltag ved virksomheden Agnes Food.

Boligprojektet kan med gennemførelse af en række miljøtiltag gennemføres uden væsentlig indvirkning og forringelse af miljøet.

Miljøvurderingen er beskrevet i en miljørapport, som kan ses via følgende link,

https://www.rudersdal.dk/files/media/2022/01/lp_280_bregne_nordv_miljoerapport_forslag.pdf

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget er der udarbejdet en sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen, som kan ses via følgende link,

Lokalplan 280 sammenfattende redegørelse

 

Klagevejledning efter planloven