Spring til indhold

Lokalplan 279 - endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen har den 30. juni 2021 vedtaget Lokalplan 279 for et område ved Skodsborgparken.

Forslag til Lokalplan 279 har været fremlagt i høring fra den 2. marts 2021 til og med den 11. maj 2021.

Den vedtagne lokalplan kan ses eller på https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk

via følgende link

https://dokument.plandata.dk/20_10477630_1625564584668.pdf

Du kan endvidere få hjælp på kommunens biblioteker og Rådhuset.

Behandling af høringssvar

Du kan orientere dig om Kommunalbestyrelsens behandling af planforslaget, herunder hvordan de indkomne høringssvar er behandlet på www.rudersdal.dk under Politik og udvalg og via følgende link

https://dagsordener.rudersdal.dk/vis?id=e901a028-e7a3-4947-8807-3206059c2b46&punktid=597502a0-046f-457e-b42b-26fd0ba93f8b

Lokalplanens formål og indhold

Lokalplanen dækker et område ved Skodsborgparken og følgende matr.nr. samt alle nye matrikler, der udstykkes fra disse: matr. nr. 1hæ Agershvile, Vedbæk, den ubebyggede nabogrund matr. nr. 1ib Agershvile, Vedbæk samt del af vejareal matr. nr. 7000d Jægersborg Dyrehave, Vedbæk.

 

Formålet med lokalplanen er at fastlægge bestemmelser for placering og omfang af ny mindre etageboligbebyggelse, under hensyn til områdets karakter og placering indenfor fortidsmindebeskyttelse samt kystnærhed. Samt at fastlægge bestemmelser som understøtter bevarelse af fortidsminde indenfor delområde B.

Endelig vedtagelse

Lokalplanen vedtages uden ændringer bortset fra en række mindre tekniske præciseringer som er indarbejdet, som følge af indsigelserne, herunder en præcisering af byggefeltets placering mod øst.

 

Klagevejledning efter planloven