Spring til indhold

Lokalplan 278 og Tillæg 16 til Kommuneplan 2017 - endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen har den 30. juni 2021 vedtaget Lokalplan 278, for et grønt område ved Holte havn, Vejlesø, til vandrensningsanlæg m.m., og Tillæg 16 til Kommuneplan 2017

Forslag til Lokalplan 278 og Forslag til Tillæg 16 til Kommuneplan 2017 har været fremlagt i høring fra den 10. marts 2021 til og med den 6. maj 2021.

 

Den vedtagne lokalplan og tillæg til Kommuneplan 2017 kan ses på

https://planinfo.erhvervsstyrelsen.dk/plandatadk

via følgende link https://dokument.plandata.dk/20_10411182_1625556224086.pdf

 

Du kan endvidere få hjælp på kommunens biblioteker og Rådhuset.

 

Behandling af høringssvar

Du kan orientere dig om Kommunalbestyrelsens behandling af planforslaget, herunder hvordan de indkomne høringsvar er behandlet på kommunens hjemmeside www.rudersdal.dk under Politik og udvalg og via følgende link https://dagsordener.rudersdal.dk/vis?id=e901a028-e7a3-4947-8807-3206059c2b46&punktid=e6c3da4e-5afc-40be-8726-2952122e2852

 

Lokalplanens formål og indhold

Lokalplanen omfatter den nordlige del af det offentligt tilgængelige grønne område ved Holte Havn, Vejlesø.

Det er lokalplanens formål at fastholde og tydeliggøre området som et offentligt tilgængeligt grønt område og at give mulighed for etablering af et permanent vandrensningsanlæg, et Actiflo-anlæg.

Lokalplanen udlægger bl.a. et byggefelt for Actiflo-anlægget og fastlægger bl.a. bestemmelser for bebyggelsens omfang, materialeanvendelse m.m., samt bestemmelser om, hvordan anlægget kan fungere som oplevelses- og læringsmiljø. om vandets vej fra overløbsvand, separeret regnvand og søvand til renset vand.

 

Tillæg 16 til Kommuneplan 2017

For at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, er der i forbindelse med lokalplanen vedtaget Tillæg 16 til Kommuneplan 2017. Kommuneplantillægget giver mulighed for etablering af vandrensningsanlægget.

 

Endelig vedtagelse

På baggrund af høringssvar er lokalplanen og tillægget til Kommuneplan 2017 vedtaget med følgende ændringer af lokalplanen:

 

  • § 8.7, første afsnit, ændres ”omkring” til ”syd for”.
  • § 7.6 tilføjes: ”Der kan ikke placeres døre og porte i bygningens nordlige facade”.
  • § 7.7 tilføjes: ”Der kan ikke isættes vinduer i facader mod nord.”

Klagevejledning efter planloven