Spring til indhold

Lokalplan 277 og Tillæg 14 til Kommuneplan 2017 - endelig vedtagelse

Kommunalbestyrelsen har den 27. januar 2021 vedtaget Lokalplan 277 for et område ved Wesselsmindevej samt Tillæg 14 til Kommuneplan 2017 endeligt.

Høring

Forslag til Lokalplan 277 og Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2017 har været fremlagt i offentlig høring fra den 8. oktober til den 3. december 2020.

Den vedtagne lokalplan og tillæg til Kommuneplan 2017 kan ses på kommunens hjemmeside eller via følgende link: https://dokument.plandata.dk/20_9731035_1612355369504.pdf

samt på Plandata.dk.

Behandling af høringssvar

Du kan orientere dig om Kommunalbestyrelsens behandling af planforslaget, herunder hvordan de indkomne høringsvar er behandlet på kommunens hjemmeside under Politik og udvalg og under dagsordner og referater via følgende link: https://dagsordener.rudersdal.dk/vis?id=1516b1bc-218e-419f-abb0-ff10829827f1&punktid=a90ab66c-965f-47d8-9e34-65bccfa2bbf5

I høringsperioden er der indkommet otte høringssvar. Høringssvarene omhandler blandt andet følgende forhold:

 • Bestemmelser skal udgå for De Ovale Haver
 • Lokalplanområdet bør ikke overføres til byzone
 • Områdets nuværende karakter skal fastholdes
 • Bevaring og beskyttelse af natur og fredede omgivelser
 • Ny arkitektur skal harmonere med eksisterende arkitektur
 • Der bør ikke ske yderligere byudvikling i området
 • Udvidelse af byggefelt til etablering af større balkon
 • Terrænregulering og mulighed for bedre tilgængelighed i delområde 3

Lokalplanens formål

Det er blandt andet lokalplanens formål at overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone. Lokalplanen har desuden til formål at fastlægge størrelse og placering af kolonihavehusene i De Ovale Haver samt at muliggøre en udvidelse af døgninstitutionen på Wesselsmindevej.

Tillæg 14 til Kommuneplan 2017

Kommuneplantillægget har blandt andet til formål at ændre den fremtidige zonestatus til byzone, så lokalplanen kan overføres til byzone. Kommuneplantillægget opretter også et nyt rammeområde, Næ.BE1. Rammeområdet er beliggende i lokalplanens delområde 2. Anvendelsen fastsættes til blandet bolig og erhverv i form af parcelhuse, kontor- og serviceerhverv i miljøklasse 1 og 2 samt dag- og døgninstitution. Rammeområde Næ.D14 reduceres til kun at gælde for delområde 3 i lokalplanen. Anvendelsen for rammeområdet fastsættes til område til offentlige formål i form af dag- og døgninstitution.

Endelig vedtagelse

Lokalplanen og tillægget til Kommuneplan 17 er vedtaget med følgende ændringer, som alle vedrører delområde 3 i lokalplanens bestemmelser og kortbilag:

 1. at der indsættes nyt byggefelt i delområde 3 på Kortbilag 2.
 2.  at der indsættes skovbyggelinje på Kortbilag 2.
 3.  at der indsættes revideret Illustrationsplan på Kortbilag 3.
 4. at § 7.28 ændres til: Der er mulighed for etablering af én balkon på maksimalt 50 m2. Balkonen må kun opføres inden for det viste byggefelt, som vist på Kortbilag 2. Der er dog mulighed for, at eksisterende balkon/flugtvejstrappe i tilknytning til eksisterende bebyggelse mod syd kan ny opføres uden for byggefelt. Ny balkon/flugtvejstrappe må maksimalt være 12 m2. Balkoner/flugtvejstrapper skal fremstå i samme materialer, form og udtryk, se Illustrationsplan på Kortbilag 3.
 5. at der tilføjes ny bestemmelse, som indsættes efter § 6.11, der får følgende ordlyd: Der må maksimalt opføres 135 m2 sekundær bebyggelse i delområde 3.
 6. at sidste sætning i § 7.27 ændres til: Kvistens tag skal enten udføres i samme materiale som på bygningens tag eller med tagmateriale af zink.
 7. at der indsættes ny sætning, i § 8.1: I delområde 3 kan der dog langs facader etableres hævede opholdsarealer i højde med stuegulvskote. De hævede opholdsarealer må maksimalt have en afstand på 3 m fra facadelinje. I indre gårdrum kan der mellem ny og eksisterende bebyggelse etableres hævet opholdsareal i samme kote som stuegulv. Se princip om hævet opholdsareal på Illustrationsplan på Kortbilag 3.

Klagevejledning efter planloven